Scroll down for English version

Det är med stor glädje vi visar Nadja Bournonvilles utställning ”A worm crossed the street” på Karlavägen 9 i Stockholm. Det är en omfångsrik presentation av bilder som utgår från Bournonvilles egna forskningar på Wiens naturhistoriska museum. I fotografierna framträder en fascinerande bildvärld om en biologisk mångfald så som den tar form i de vetenskapliga samlingarnas gömmor; fåglar, kräldjur, fiskar, fjärilsvingar, bläckfiskar…kroppar som under århundraden bevarats, förvandlats och deformerats i glasbehållare fyllda av formalin. Bournonville berättar att hon har sökt efter tydliga former där djurens rynkor, veck och mönster i de olika arternas yttre hölje frambringar en känsla av en möjlig närvaro och starka möten. I bildernas ömsom obehagliga och ömsom vackra strukturer överbryggas både tid och avstånd trots samlingarnas alltmer åldrande arkeologi.  Med varsam och omsorgsfull blick fångar Bournonville in sina motiv och sätter betraktaren i förbindelse med denna undangömda och fragila värld, som i mötet med en till synes leende fisk eller en blind uggla.

I bildserien framträder en språklig rytm mellan ljus och mörker, abstraktion och konkretion som kan liknas vid hur en dikt tar form. Den språkliga relationen mellan ord och bild har alltid haft stor betydelse i Bournonvilles konstnärskap och är också ett bärande tema i boken A worm crossed the street, för vilken hon vann Svenska Fotobokspriset 2021. I den presenteras 377 bilder i dialog med dikten ”Alfabet” av Inger Christensen; vars innehåll av ekologisk förödelse, kärnvapenhot men också hopp om framtiden flätas samman med Fibonaccis nummersystem. I Bournonvilles fotobok vävs bilderna och dikten samman i ett gåtfullt och vackert samspel mellan natur, kultur och vetenskap.

Nadja Bournonville är född 1983 i Sverige, bor och är verksam i Berlin. Hon är utbildad vid Glasgow School of Art (2003 – 2006) och Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig. Utställningen ”A worm crossed the Street” visades 2022 på le Bureau i Dusseldorff samt på Haus am Kleistpark, Berlin. 2021 vann hon Svenska Fotobokspriset för A worm Crossed a Street.  Övriga utställningar i urval: ”Intercepted”, Landskrona Foto Tyghuset, Landskrona (2019), ”Intercepted”, Galleri Flach + Market Art Fair, Stockholm (2019), ”Intercepted”, Jochen Hempel Gallery + New Positions, Art Cologne (2019), 2018 Recommended Fellowship Phototriennale Hamburg in Freie Akademie der Künste and in Fotografie Forum Frankfurt, ”Blindfell”, Centrum för Fotografi, CFF, Stockholm (2016). ”Folie à deux”, med Sebastian Speckmann, Galerie Kleindienst, Leipzig, ”A Converstion Act” Pierogi Gallery, New York. (2013) ”A Conversation Act”, Gallery Anna Thulin, Stockholm (2012)

ENGLISH

We are proud to present the exhibition ”A Worm Crossed the Street” by Nadja Bournonville at Karlavägen 9 in Stockholm. It contains a series of photographs based on Bournonville’s own research at the Natural History Museum in Vienna. In the photographs, a fascinating image world of biological diversity emerges, revealing what is hidden in the collections; birds, reptiles, fish, butterfly wings, octopuses……specimens that have been preserved in glass containers filled with formalin for centuries in which they have gradually transformed and deformed.  Bournonville explains that she has looked for a sense of a presence and encounters with the animals while searching for distinct and explicit forms such as wrinkles, folds, and patterns of the species outer covering. The structures of the images balance between beauty and deformation, creating a connection between past and present time despite the increasingly aging archeology of the museum’s collections. With a gentle and caring gaze, Bournonville captures her subjects and puts the viewer in contact with a hidden and fragile world, as for instance in the encounter with a seemingly smiling fish or a blind owl.

In the row of images, a linguistic rhythm is established that oscillates between light and darkness, abstraction and concreteness, which can be compared to the structure of a poem. The interaction between words and images has always been of great importance in Bournonville’s artistry, which also is a present theme in the book A worm crossed the street, for which she won the Swedish Photobook Prize 2021. In the book, 377 images are presented in dialogue with the poem ”Alfabet” by the Danish author Inger Christensen. The poem revolves around ecological devastation, nuclear threat but also around hope for the future, intertwined with the Fibonacci number system. Inspired by the poem, Bournonville weaves the images together with the poem in an enigmatic and beautiful interplay between nature, culture, and science.

Nadja Bournonville is born in 1983 in Sweden, lives and works in Berlin. She is educated at Glasgow School of Art (2003 – 2006) and Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig. The exhibition ”A worm crossed the Street” was shown in 2022 at le Bureau in Dusseldorf and at Haus am Kleistpark, Berlin. In 2021, she won the Swedish Photobook Award for A worm Crossed a Street. Other exhibitions in selection: ”Intercepted”, Landskrona Foto Tyghuset, Landskrona (2019), ”Intercepted”, Galleri Flach + Market Art Fair, Stockholm (2019), ”Intercepted”, Jochen Hempel Gallery + New Positions, Art Cologne (2019) , 2018 Recommended Fellowship Phototriennale Hamburg in Freie Akademie der Künste and in Fotografie Forum Frankfurt, ”Blindfell”, Center for Photography, CFF, Stockholm (2016). ”Folie à deux”, with Sebastian Speckmann, Galerie Kleindienst, Leipzig, ”A Conversion Act” Pierogi Gallery, New York. (2013) ”A Conversation Act”, Gallery Anna Thulin, Stockholm (2012).

@