For Swedish version, scroll down

It is with great pleasure we inaugurate the spring season at the gallery with Niklas Holmgren’s first solo exhibition, ”Aspects of a summer”. It comprises a series of multi-faceted paintings, all depicting different states and moments under the influence of the season. The paintings unveil condensed atmospheres and people in motion in the characteristic light of the Nordic summer. Moments are portrayed in a range of situations, from a toast among friends and blooming lilacs, a recently finished meal in lush greenery, a young man’s bath by slippery rocks, a mother’s firm grip on a naked child’s wiggling body, to a wobbly step in the summer night. Each painting encapsulates a concentrated moment that invites the viewer to contemplative exploration. As if each painting captures a brief scene that must be examined.

In Niklas Holmgren’s art, there is a strong, psychological presence in every minute detail that recalls both filmmaking and a painterly realism that initially developed during the 19th century when artists began to depict their own, daily reality. In a similar way, Niklas Holmgren examines his immediate surroundings with great care to distil the very core of the characters; a person, the sunspots on a tablecloth or the hazel rustling in the wind. Previously, the artist mainly devoted himself to interiors while in the exhibition ”Aspects of a summer” he let nature become a central part of the narrative. He describes nature as a ”gentle friend” or an ”unknown threat”, in either case something that affects us deeply through its transformations.

In his artistic works, Niklas Holmgren has also worked with writing movie scripts and directing films. As in the films, the paintings strive to delineate and compress particular moments. This is reflected in how he applies the paint on the canvas, the choice of shapes, the aspects of the light; everything aiming at capturing a particular moment in time and space. A question lingers, can one catch a soul, or at least a glimpse, in a single moment, in a single second?

Eva-Lotta Holm Flach

Niklas Holmgren, born in 1974 in Lycksele, lives and works in Stockholm. He has a Master in Fine Art from The Royal Academy of Art, Stockholm (2001). Selected exhibitions: Tableware in still life, curator: Yoko Yamano, 2023, Hiroshima City Museum of Contemporary Art (TBD), January 17 – March 24, 2024, Tokyo Opera City Art Gallery, July 13 – September 21 2024, Contemporary Art Museum, Kumamoto . I Promise to Listen, Studio Giardini, Venice. Curator: Power Ekroth, 2022. Mothers, Stockholm. Curator: Power Ekroth, 2021. Glass tableware in still Life, Olle Nyman’s studio and artist’s home, Saltsjö-Duvnäs. Curator: Yoko Yamano, 2021. Photons: From the sky to the sea, Galeria e Bregdetit, Vlorë, Albania, Curator: Donika Cina, 2020. The Family show, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm, 2019. Individual conversations, GELB, Stockholm, Curator: Ashik and Koshik Zaman, 2019, Layered+C-print, Stockholm Design Week, Stockholm. Curator: Ashik and Koshik Zaman, 2019, Interior (solo exhibition), Domeij Gallery, Stockholm 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

Det är med stor glädje vi inleder det nya året med Niklas Holmgrens första separatutställning  ”Aspekter av en sommar” på Galleri Flach. Den innefattar en serie mångfacetterade målningar som alla skildrar olika tillstånd och ögonblick under inverkan av en årstid. Vi möter förtätade stämningar och människor i en pågående rörelse som känns igen i den nordiska sommarens karaktäristiska ljus. Där finns en skål bland vänner och blommande syren, en nyligen avslutad måltid i lummig grönska, ett bad vid hala klippor, ett fast grepp om ett naket barns stretiga kropp och ett vinglande steg i sommarnatten. Oavsett vad vi uppfattar finns här ett koncentrerat ögonblick som bjuder in betraktaren till ett långsamt utforskande. Som att varje målning träder fram i ett skeende i fördröjning som det inte går att hasta förbi.

I Niklas Holmgrens måleri finns en stark, psykologisk närvaro i varje enskild detalj som för tankarna både till filmkonst och en målerisk realism som utvecklades under 1800-talet då konstnärer började ta sig an sin egen, dagliga verklighet.  På ett liknande sätt studerar Niklas Holmgren sina närmsta omgivningar med stor omsorg för att finna själva kärnan i karaktären i allt han betraktar; en person, solfläckarna på en bordsduk eller hasseln som rasslar i vinden. Från att tidigare huvudsakligen ägnat sig åt interiörer har han i utställningen ”Aspekter av en sommar” låtit naturen bli ett centralt inslag som vävs in till ett berättande element i gestaltningen. Han beskriver den som en ”mild vän” eller ett ”okänt hot”, under alla omständigheter något som påverkar oss djupt genom sina förvandlingar.

Som konstnär har Niklas Holmgren även arbetat med att skriva manus och regissera film. Såsom i filmerna finns även i måleriet en genomgående rörelse att komprimera och ringa in en hel situation i ett givet ögonblick. Hur färgen appliceras, val av former, ljusets speglingar, allting samspelar för att skapa denna koncentration. Här ställs en fråga, kan man fånga en själ, eller åtminstone se skymten av den, i ett enda ögonblick, i en enda sekund?

Niklas Holmgren, född 1974 i Lycksele, bor och är verksam i Stockholm. Han har en Master in Fine Art,  Konsthögskolan i Stockholm (2001). Utställningar i urval: Tableware in still life, curator: Yoko Yamano,  2023, Hiroshima City Museum of Contemporary Art (TBD), Januari 17 – Mars 24, 2024, Tokyo Opera City Art Gallery, Juli 13 – September 21 2024, Contemporary Art Museum, Kumamoto.I Promise to Listen, Studio Giardini, Venedig. Curator: Power Ekroth, 2022.  Mothers, Stockholm. Curator: Power Ekroth, 2021. Glass tableware in still Life, Olle Nymans ateljé och konstnärshem, Saltsjö-Duvnäs. Curator: Yoko Yamano, 2021. Photons: From the sky to the sea, Galeria e Bregdetit, Vlorë, Albanien, Curator: Donika Cina, 2020. The Family show, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm, 2019. Enskilda samtal, GELB, Stockholm, Curator: Ashik och Koshik Zaman, 2019,  Layered+C-print, Stockholm Design Week, Stockholm. Curator: Ashik och Koshik Zaman, 2019, Interiör (separatutställning), Domeij Gallery, Stockholm 2018

 

 

 

@