Scroll down for English version

Vi har den stora glädjen att inleda hösten med två separata utställningar av Martin Gustavsson på Konstakademien i Stockholm. I Galleri Öst visas installationen ”Un Chant Ecarlate”, en serie målningar som tidigare har visats på Dak’art-biennalen i Senegal 2018. De ingick i Marianne Hultmans utställning ”The Blue Hour”, i vilken hon som en av fem inbjudna gästcuratorer gav ett nordiskt eko till huvudcuratorn Simon Njamis övergripande tema för biennalen: ”The Red Hour”. Målningarna som nu visas har blivit fler till antalet och knyter an till både Stockholm och Dakar; till ljus, skönhet, färg och villkorlig kärlek.

I Galleri Flachs ateljélokal på plan 4 visas parallellt en ny version av Martin Gustavssons installation ”In No Particular Order”. Installationen visades 2011 på Göteborgs Konstmuseum och har sedan dess återuppstått i olika, ibland också performativa, sammanhang. Installationen omfattar denna gång ett 50-tal målningar, sammanställda i ett platsspecifikt flöde likt en kalejdoskopisk mosaik som utgår från rummets arkitektoniska förutsättningar.

I båda utställningarna finns ett måleri som gestaltar skönhet, skörhet, åtrå och förgänglighet; ämnen som har funnits och undersökts i Martin Gustavssons konstnärskap under alla år. I installationen ”Un Chant Ecarlate” hänger målningarna fritt i rummet och kan ses genom ett transparent och genomsläppligt ljus. En blomma i form av en krysantemum är ett återkommande motiv som fångas in i olika färger, schatteringar och sinnesstämningar. Men i målningarna finns också svarta rektanglar som blockerar och stör blickens fria rörelse. Det är ett hinder i blickfånget som utgår från tankar om censur och förbud, ett centralt tema i Martin Gustavssons konst och som berör fördomar i homofoba samhällsstrukturer. Titeln, ”Un Chant Ecarlate”, anspelar på detta förbud mot kärlek, såväl mellan två människor av samma kön, som människor av olika färg och bakgrund.

Kroppens skönhet och förgänglighet, ofta i form av detaljer såsom uttrycksfulla händer, fötter eller torson förekommer ofta i Gustavssons ikonografi. I serien ”In No Particular Order” uppstår ett mönster där såväl kroppens som blommans rörelse är närvarande, som i en sorts vågrörelse eller övergång från ett tillstånd till ett annat. Själv talar Martin Gustavsson om måleriet som en kroppens abstraktion. Färgerna och formerna blir koder som vi lär oss att läsa. Precis som i gay- kulturer där människor kommunicerar genom färger, koder och symboler är Gustavssons målningar fyllda av tecken om hemliga erotiska möten, blickar och åtrå.

Martin Gustavsson är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och ställt ut i Sverige och internationellt sedan 1990-talet. Han bor och är verksam i London och Stockholm. För närvarande undervisar han på Konstfack i Stockholm och har under senare år även genomfört ett antal workshop och utställningar med studenter i Lima. Peru.

Eva-Lotta Holm Flach

English:

We have the great pleasure to inaugurate the autumn with two separate exhibitions by Martin Gustavsson at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. The installation ”Un Chant Ecarlate” is on display at Galleri Öst, a series of paintings previously shown at the Dak’art Biennale in Senegal 2018. They were part of Marianne Hultman’s exhibition ”The Blue Hour”, in which she, as one of five invited guest curators, presented a Nordic echo to the main curator Simon Njami’s overall theme for the biennial: ”The Red Hour”. In the current installation new paintings have been added to this series and now relate both to Stockholm and Dakar; to light, beauty, colour and restricted love.

In Galleri Flach’s studio on floor 4, a new version of Martin Gustavsson’s installation ”In No Particular Order” can be seen in parallel. This series was comissioned by Göteborg’s Konst Museum and was first shown at Maria Stenfors, London in 2010 and has since recurred in various contexts. The installation comprises some 50 paintings, compiled in a site-specific flow, similar to a kaleidoscopic mosaic based on the room’s architectural conditions.

In both exhibitions the paintings embody beauty, fragility, lust and transience; topics that have been explored in Martin Gustavsson’s work throughout the years. In the installation ”Un Chant Ecarlate” the paintings hang freely and can be seen through a transparent and permeable light. A flower in the shape of a chrysanthemum is a recurring motif that is captured in different colours, shades and moods. But the paintings also contain black rectangles that block and disturb the free motion of the gaze. This obstacle of the gaze is based on thoughts of censorship and prohibition, a central theme in Martin Gustavsson’s art and refers to prejudices in homophobic social structures. The title, ”Un Chant Ecarlate,” hints at this ban on love, both on people of the same sex, as well as on people of different colours and backgrounds.

The beauty and transience of the body, often in the form of details of hands, feet or torsos, are often found in Gustavsson’s iconography. In the series ”In No Particular Order” a pattern emerges in which the human body is presented through various details as in a transition from one state to another. Martin Gustavsson himself talks about painting as a bodily abstraction. The colours and shapes become codes that we learn to read. Just as in gay, and other sub-cultures where people communicate through colours, codes and symbols, Gustavsson’s paintings are filled with signs of secreterotic encounters, gazes and desires.

Martin Gustavsson is educated at the Royal Academy of Arts in Stockholm and continuously exhibited in Sweden and internationally since the 1990s. He lives and works in London and Stockholm. He currently teaches at Konstfack in Stockholm and has in recent years also conducted a number of workshops and exhibitions with students in Lima, Peru.

Eva-Lotta Holm Flach

 

 

@