Scroll down for English version

Jessica Faiss arbeten har ofta gestaltat tillstånd av att resa eller förflytta sig genom olika landskap och urbana miljöer. I suggestiva filmsekvenser har betraktaren kunnat färdas från en punkt till en annan genom kamerans framåtskridande rörelse längs med en vägsträcka. I upplevelsen av hur omgivningen passerar förbi, hur landskapet förändras och övergår i nya former samtidigt som kroppen fortfarande är i stillhet, uppstår en intressant känsla av att befinna sig i skarven mellan en inre och yttre verklighet.

Denna rörelse från en plats till en annan har skildrats inte bara i videor utan också i målningar och teckningar. Som en bakomliggande fond skönjer man ofta landskap, bergmassiv och kuperade terränger som fylls av tecken som förflyttar sig i olika riktningar. Ibland skymtas ett ord, eller färger som formar stämningar och känslolägen.  

De arbeten som nu presenteras under den gemensamma titeln ”Bergtagen”, har bland annat kommit till under en vistelse i Norge när Jessica Faiss fick möjlighet att arbeta med ett antal akvareller på papper i större format. I dessa arbeten återkommer naturen och de existentiella stämningarna, men känslan av förflyttning har stannat av. I stället är det upplevelser under själva vistelsen och minnen som lagrats under livets resa, såsom uppväxten i de schweiziska alperna, som är betydelsefulla. Bergen som form och uttryck men också i betydelsen av enorm kraft som påverkar och trollbinder, som att vara bergtagen, är ett återkommande tema i båda de större och mindre akvarellerna.

Det är ett måleri som är både spontant och kontrollerat, och som utstrålar en sorts urkraft. Där finns en känsla av både utlevelse och melankoli, njutning och rädsla. Här och var förekommer några ord, ”I want to be where you are”, som vittnar om en tankeprocess som löper parallellt under arbetets gång.  I utställningen presenteras också en video där röken från en askhög ringlar sig mot himlen. Det påminner om målningarnas stillsamma dramatik, kanske egentligen vardagens dramatik.  Jessica Faiss beskriver själv: ”Jag vill fokusera på det förnimbara vackra i det vardagliga, på detaljerna som hjälper oss att navigera mellan vår inre och vår yttre realitet. Dessa små partiklar tränger ut enformigheten och spränger våra sinnen”.

Jessica Faiss är född 1973 i Martigny, Schweiz, bor och arbetar i Sverige sedan många år. Hon är utbildad på Konstfack, Stockholm och Tohoku University of Art Craft and Design, Yamagata, Japan. Jessica Faiss visar nu sin tredje utställning på Galleri Flach och har tidigare ställt ut på en lång rad gallerier och konsthallar i Sverige och internationellt. Hon har också utför flera offentliga uppdrag i Sverige, bland annat ”Voyage”, Citybanan (Odenplan), Stockholm.   

Jessica Faiss’s works often revolves around the state of traveling through different landscapes and urban environments. In suggestive film sequences, the viewer travels from one point to another through the eye of the camera, moving along a stretch of road. The experience of seeing the surroundings passing by and the topography of the landscape transform into new shapes and formations arises a captivating feeling of exploring an inner and outer reality simultaneously.

This motion or displacement from one place to another has been depicted not only in videos, but also in paintings and drawings. As an underlying theme one sees landscapes, mountains and hilly terrains with characters and signs that are interwoven in different directions. Sometimes a word, a sentence or a line of colours helps to reinforce a particular mood. 

In the exhibition ”Bergtagen”, Jessica Faiss presents a number of large size watercolour paintings on paper, executed during a residency in Norway. In these works one recognizes the sceneries and the sense of existentiality from her former works, but the journey has now ended. Instead, she concentrates on her current position and on significant moments and memories, as for instance her upbringing in the Swiss Alps. The mountains have a specific meaning, their shapes and expressions, but also as an impact of tremendous and enchanting power.Bergtagen, meaning spellbound, refers to the enigmatic influence of the mountain, a recurring theme in both the larger and smaller watercolors.

Her method of painting is both spontaneous and controlled, revealing a kind of primordial urge. There is a sense of expressivity and melancholy, happiness and fear. Randomly they contain some words, ”I want to be where you are”, hinting at a process of thoughts that runs parallel in the work. The exhibition also presents a video in which the smoke from an ash pile curls towards the sky. The video is an echo of the tranquil drama of the paintings, perhaps in fact, the drama of everyday life. Jessica Faiss says herself: “I want to focus on the perceived beauty of everyday life, on the details that help us navigate between our inner and outer reality. These tiny particles push out the monotony and blow our minds ”.

Jessica Faiss was born in 1973 in Martigny, Switzerland, lives and works in Sweden for many years. She is educated at Konstfack, Stockholm and Tohoku University of Art Craft and Design, Yamagata, Japan. “Bergtagen” is Jessica Faiss’ third exhibition at Galleri Flach. She has earlier  been exhibited at a wide range of galleries and art institutions in Sweden and internationally. She has also performed several public assignments in Sweden, including ”Voyage”, Citybanan, Stockholm.

@