Scroll down for version in Swedish

We are proud to present the exhibition ”The star, the architect and the phantom” – an installation in three parts by Laercio Redondo in collaboration with Birger Lipinski. In the exhibition, which is their first joint gallery presentation in Sweden, we encounter works of art that in various forms connect to some of the great cultural-historical icons of the 20th century and to a period we generally refer to as modernism, even if it would be more correct to speak of modernisms. In the exhibition, the singer and actress Joséphine Baker (1906-1975), the architect Adolf Loos (1870-1933), and the Swedish art historian Gregor Paulsson (1889-1977) are woven together in an intricate web of visual references that captures their aesthetic, political, and social impact on the multifaceted history of modernism.

In the exhibition’s first room, there are three mobile sculptures and a series of paintings that originate in Josephine Baker’s strong luminosity and persona. As a woman and African American she made a staggering career as a stage performer in the early 20th century in France and Europe, eventually becoming a major international star. In the free-hanging sculptures there are objects associated with details and fragments from Baker’s career and stage persona. The mobiles are part of a larger artistic process and long-term investigation in which Redondo interprets prominent personalities as abstract portraits in sculptural form. In the slender mobiles there is a lightness and playfulness that is contrasted by the series of abstract grey-black paintings displayed in the same room. The geometric motifs link to one of Baker’s admirers, the architect Adolf Loos, and his drawings for the never-built “Baker House.” This fascinating building was conceived as a corner house in Paris and was intended to be covered by horizontal lines in black and white marble. According to Loos himself, it was one of the best plans he had ever drawn. The facade of the building was associated with Baker’s stage dresses as well as her ability as an African American woman to gain recognition  in a white society. Today, several theorists problematize Loos’s perspective and the project he created for Baker. Redondo’s black and gray paintings integrate all hours of the day, reflecting the ultra-modern language of the facade and the building.

In the exhibition’s third work, “Phantom,” the artists turn to Sweden and functionalist modernity as expressed through Gregor Paulson’s winged motto: More Beautiful Everyday Objects. In the interior of the gallery, there are shelves with glass and ceramic objects in different shapes, of different quality and of different origins. They were once produced with the aim of being accessible for all people in a beautiful, stylish, and supposedly democratic design. What do we see in these objects today, a bygone era, a mythical ideal? In the beautifully staged installation, glass and light break into each other in a playful jumble that mixes historical, political, and contemporary references. “The Phantom” is a version of ”The Phantom Collection” that was shown at Södertälje Konsthall in 2021, curated by Joanna Sandell.

Laercio Redondo and Birger Lipinski have for a long time worked together with different angles on historical events that revolve around collective memory and its erasure in society. The Brazilian actress Carmen Miranda, the Barcelona pavilion by Mies van der Rohe and his long-overlooked collaborator, the designer Lilly Reich, are some examples of people and places that have become the starting point for their work. Laercio Redondo is an artist originally from Brazil, but who has been living and working in Sweden for many years. He has a master’s degree in art from Konstfack in Stockholm and has exhibited widely around the world: Brazil, USA, and Europe. Birger Lipinski has a master’s degree in furniture design from Konstfack in Stockholm, focusing on exhibition design in collaboration with institutions and museums such as the Nobel Museum, the Mediterranean Museum, the Modern Museum, etc. Laercio Redondo and Birger Lipinski, drawing on respective knowledges, have created installations and exhibitions in museums and galleries around the world based on the specific conditions of the place and the architecture.

Eva-Lotta Holm Flach

_________________________________________________________________________

Det är med stor glädje vi presenterar ”The star, the architect and the phantom” – en installation i tre delar av Laercio Redondo i samarbete med Birger Lipinski. I utställningen, som är deras första gemensamma galleripresentation i Sverige, möter vi konstverk som i olika former knyter an till några av 1900-talets stora kulturhistoriska ikoner och till en tidsperiod vi allmänt brukar tala om som modernismen, även om det snarare handlar om modernismer. Artisten Josephine Baker (1906-1975), arkitekten Adolf Loos (1870-1933) och konsthistorikern Gregor Paulsson (1889-1977) kan uppfattas som tre disparata personligheter men i utställningen skapas en intrikat väv av visuella referenser där dessa personer och deras estetiska, politiska och sociala avtryck på modernismens mångfacetterade historia fångas upp.

I utställningens första rum finns tre mobila skulpturer och ett antal målningar som tar avstamp i Josephine Bakers starka lyskraft och persona. Som kvinna och afro-amerikan gjorde hon en osannolik karriär som scenartist under tidigt 1900-tal i Frankrike och Europa och blev en stor världsstjärna. I de fritt hängande skulpturerna finns objekt som associerar till, och plockar upp detaljer och fragment ur Bakers karriär och scenpersonlighet. Mobilerna är del av en större konstnärlig process och mångårig undersökning i vilka Redondo tolkar framträdande personligheter som abstrakta porträtt i skulptural form. I de sirliga mobilerna finns en lätthet och lekfullhet som kontrasteras av den serie abstrakta gråsvarta målningar som visas i samma rum. De geometriska motiven knyter an till en av Bakers beundrare, arkitekten Adolf Loos, och hans ritningar till det aldrig uppförda ”Baker House”. Den fascinerande byggnaden var tänkt som ett hörnhus i Paris, och skulle täckas av ett skal av horisontella linjer i svart och vit marmor. Det var, enligt Loos själv, något av det bästa han hade ritat. Byggnadens fasad förknippades med hennes scenkläder liksom hennes förmåga att som afro-amerikansk kvinna tränga igenom ett vitt samhälle. Idag problematiserar flera teoretiker Loos perspektiv och hans arkitektoniska projekt för Baker. Redondos svartgråa målningar spänner över dygnets alla timmar, och är ett återsken av fasadens och huskroppens ultramoderna formspråk.

I utställningens tredje verk, ”Phantom”, är vi tillbaka i Sverige och den funktionalistiska moderniteten såsom den bland annat kom till uttryck genom Gregor Paulsons bevingade devis: vackrare vardagsvara. I galleriets inre rum står hyllor med glas- och keramikföremål i olika former, av olika kvalitet och olika ursprung.  De var en gång producerade med idén att spridas till människor med ett vackert, stilrent och demokratiskt formspråk. Vad ser vi i dessa föremål idag, ett svunnet folkhem, ett mytomspunnet ideal? I den vackert iscensatta installationen bryter glas och ljus in i varandra i ett lekfullt virrvarr som blandar historiska, politiska och samtida referenser. ”The Phantom” är en version av ”The Phanthom Collection” som visades på Södertälje konsthall 2021, curerad av den dåvarande konsthallschefen Joanna Sandell.

Laercio Redondo och Birger Lipinski har under lång tid arbetat gemensamt med olika infallsvinklar på historiska skeenden som kretsar kring platser, människor och händelser. Den brasilianska skådespelerskan Carmen Miranda, Barcelona-paviljongen av Mies van der Rohe samt hans under lång tid förbisedda samarbetspartner, formgivaren Lilly Reich, är några exempel på personer och platser som blivit utgångspunkt för deras arbeten. Laercio Redondo är konstnär ursprungligen från Brasilien men bor och är även verksam i Sverige sedan många år. Han har en magisterexamen i konst från Konstfack i Stockholm och har ställt ut sina arbeten runt om i världen; Brasilien, USA och Europa. Birger Lipinski har en magisterexamen i möbelformgivning från Konstfack i Stockholm och har inriktat sig på utställningsgestaltning i samarbeten med institutioner och muséer som Nobelmuseet, Medelhavsmuseet, Moderna Museet mm. Laercio Redondo och Birger Lipinski har utifrån deras olika utgångspunkter och kunskaper skapat installationer och utställningar i muséer, konsthallar och gallerier världen över utifrån platsens och arkitekturens egna förutsättningar.

Eva-Lotta Holm Flach

@