SCROLL DOWN FOR SWEDISH VERSION

In Kristina Bength’s series Inverse Horizons, forestry environments appear through a myriad of lines and perspectives, light and shadow. The images are as enigmatically eloquent as an unexplored image archive from the past, telling the story of villages intertwined with the forest. They show constructions of houses, timber rafting, and a large gathering of people among tree trunks, testifying to the close relationship between nature, man, and culture.

Also appearing in the images are snow breaks, edge zones, and crustal bark, words that describe nature’s rich structures in more detail and that recur in the titles of the paintings. The bark is not just bark, but right here a very old one, the snow on the branches is not only heavy, but indicate snow breaking, and between the ground and the watercourse a characteristic edge zone is visible. The words are a support during the process of painting, says Kristina Bength, and describes how the archive images are evoked anew through her own gaze and drawing. The expressiveness of the image unifies with the language’s ability to point out all the individual expressions of the details.

In the exhibition, the images are shown side by side in a way that also highlights the inner world of drawing and painting. Horizons, verticals, surfaces of light, delicate color fields are contrasted against denser surfaces and more details. The language of perspective, line, surface and depth blend with mantle areas and the luminescent moss of the forest. In Bength’s work, different languages and narratives are woven together, showing that beyond a profoundly skilled painterly craft, there are unexpected stories and layers. 

Kristina Bength, born in Falun in 1984, she has a Master in Fine Art from Valand Academy of Art in Gothenburg and at the Royal Institute of Art in Stockholm. Over the years, she has had several renowned exhibitions in galleries and art institutions, mainly in Sweden, but also in Paris and New York, where her way of presenting watercolour paintings in unexpected formats has attracted great attention. This is her sixth exhibition in collaboration with Galleri Flach. She has also worked in independent artistic research projects and curated exhibitions together with other artists, such as ”Thinking Through Painting” (Konstakademien, Stockholm 2014), ”Rummets rymder” (Uppsala konstmuseum, 2016) and ”Unfold a Place” (Ottilia Adelborgsmuseet, Gagnef, 2018). Kristina Bength’s work is represented in both private and public collections in Sweden and internationally. 

___________________________________________________________________________________________________________

Vi har den stora glädjen att öppna höstens gallerisäsong med två utställningar av konstnärerna Kristina Bength och Helene Schmitz. De har, inom sina olika uttrycksområden måleri och fotografi, etablerat två konstnärskap vars fokus på gåtfulla och existentiella gestaltningar givit dem en tydlig plats i den svenska samtidskonsten. Kristina Bengths drivna akvarellmåleri har många gånger beskrivits i relation till en fotorealistisk måleritradition samtidigt som Helene Schmitzs fotografiska arbeten genomsyras av ljus, färger och en modulerad finstämdhet som erinrar om en målerisk process. Denna pågående dialog mellan måleri och fotografi ger, som konstnärerna visar, ständigt upphov till nya perspektiv och gestaltningar av vår samtid och historia. I utställningarna Inverse Horizons av Kristina Bength och Studies in Falling av Helene Schmitz finns ett möte mellan deras olika uttrycksformer som bottnar i tankar om natur, geologi, tid och seende. I Kristina Bengths arbeten träder vi in i en skogsrik kulturmiljö genom en målerisk tolkning av äldre fotografiska arkivbilder medan i Helenes Schmitzs fotografiska verk möter vi gränsen mellan land och hav, stränder och klippor längs Danmark och norra Tysklands kust. På ön Mön finns de berömda kalkklipporna men också den industri som omvandlar kalkstenen till cement och som därefter läggs i cementblock längs kusten till skydd mot stigande havsnivåer och hotande stormar.

I Kristina Bengths serie Inverse Horizons framträder skogsbruksmiljöer genom ett myller av linjer, perspektiv, ljus och skugga. Bilderna är lika gåtfullt talande som ett outforskat bildarkiv från förr och berättar om bygder, sammansvetsade med skogens näringskedjor. Där syns konstruktioner av hus, timmerflottning och en stor samling folk bland trädstammar som vittnar om ett nära kretslopp mellan natur, människa och kultur.

I bilderna framträder även snöbrott, kantzoner och skorpbark, ord som mer i detalj beskriver naturens rika strukturer och som återkommer i målningarnas titlar. Barken är inte bara bark, utan just här en mycket gammal sådan, snön på grenarna ligger inte bara tung utan vittnar om snöbrott och mellan mark och vattendrag syns en karaktäristisk kantzon. Orden blir som ett stöd under processen att måla, berättar Kristina Bength, och beskriver hur arkivbilderna framkallas på nytt genom hennes egen blick och rörelse. Bildens uttrycksfullhet förenar sig med språkets förmåga att peka ut detaljernas alla enskilda uttryck.

I utställningens presentation visas bilderna sida vid sida på ett sätt som lyfter fram också teckningens och måleriets inre värld. Horisonter, vertikaler, ytor av lätta, skira färgfält kontrasteras mot tätare ytor och fler detaljer. Konstens språk av perspektiv, linje, yta och djup blandar sig med skogens mantelytor och lysmossa. I Bengths konstnärskap vävs olika språkligheter och narrativ samman som visar att bortom ett djupt skickligt måleriskt hantverk ryms oväntade berättelser och bottnar.

Kristina Bength, född 1984 i Falun, är utbildad vid Konsthögskolan Valand, Göteborg och Konsthögskolan i Stockholm. Hon har genom åren gjort en rad omtalade utställningar på gallerier och konsthallar framför allt i Sverige men också i Paris och NY där hennes sätt att presentera sina måleriska arbeten i oväntade format har rönt stor uppmärksamhet. Detta är hennes sjätte utställning i samarbete med Galleri Flach. Hon har även arbetat i fristående konstnärliga forskningsprojekt och curerat utställningar tillsammans med andra konstnärer som exempelvis ”Thinking Through Painting” (Konstakademien, Stockholm 2014), ”Rummets rymder” (Uppsala konstmuseum, 2016) och ”Unfold a Place” (Ottilia Adelborgsmuseet, Gagnef, 2018). Kristina Bengths arbeten finns representerade i såväl privata som offentliga samlingar i Sverige och internationellt.  

 

@