Schroll down for a Swedish version.

Galleri Flach has the great pleasure to present an exhibition by the photographer Hans Hammarskiöld, one of Sweden’s most prominent photographers. The exhibition’s main theme focus on images in connection to Hammarskiöld’s many collaborations with some of his time’s greatest artists such as Claes Oldenburg, Carl Fredrik Reuterswärd, Jean Tinguely and Niki de Saint Phalle. These collaborations were an important part of his life, creativity and curiosity to continuously develop new forms of perception. The exhibition presents both portraits and snapshots of moment that captures these creative and artistic processes. Hammarskiöld was himself just as much an artist as a photographer in his approach to his surroundings.

 

With an extraordinary presence behind the camera, Hans Hammarskiöld established himself as one of the strongest characters among Swedish photographers from the 1950s until his death in 2012. His production was voluminous and widespread. There are many witnesses of his ability to capture both the playfulness and the severity of his private family life, as well as of significant cultural personalities. The exhibition includes portraits of for instance the famous Swedish dancer and coreographer Birgit Åkesson, the artist Bror Hjort and the legendary museum director Pontus Hultén. They are depicted in restful seriousness, caught in pensive moments. The photographs are imbued by clarity and presence which immediately establish a relationship between the image and the viewer through their restrained expressiveness.

 

The relationship between form and content were two equally important elements of Hammarskiöld’s work. The famous image of Claes Oldenburg, carrying one of his sculptures – a giant tube of toothpaste – speaks for itself. The image is full of contrasts, formal brilliance, and a sense of humor for small realities in everyday’s life. The same atmosphere appears in the photographs of Niki de Saint Phalle’s famous installation ”She” at the Moderna Museet in 1966. In the midst of movements and events emerges a clear context, something that is immediately tangible and interesting. Hans Hammarskiöld had the ability to perceive the simplicity of a complex situation, to catch the light in the darkness and to grasp the beauty in ordinary conditions.

 
Eva-Lotta Holm Flach
 
Galleri Flach har den stora glädjen att presentera en utställning med fotografier av Hans Hammarskiöld, en av Sveriges mest framträdande och stilfulla fotografer. Det är en serie bilder som hör samman med Hans Hammarskiölds samarbeten med några av sin tids stora konstnärer, däribland Claes Oldenburg, Carl Fredrik Reuterswärd, Jean Tinguely och Niki de Saint Phalle. Att samarbeta med konstnärer var för honom betydelsefullt.  Kreativiteten och nyfikenhet på att utveckla sitt eget bildseende var en ständig ledsagare och drivkraft. I utställningen möter vi såväl porträtt som ögonblicksbilder av Hans Hammarskiöld som fångar kreativa ögonblick och konstnärliga processer. I samvaron med konstnärer blev det tydligt att han själv var lika mycket konstnär som fotograf i sättet att se, närma sig och betrakta sin omvärld.

Med en omvittnad närvaro bakom kameran etablerade sig Hans Hammarskiöld som en av Sveriges mest karaktärsfulla fotografer från 1950-talet fram till sin bortgång 2012. Hans produktion var stor och omfångsrik. Många har beskrivit hans förmåga att fånga såväl lekfullheten som allvaret i det mest privata som hos sina egna barn, likväl som hos stora betydelsefulla kulturpersonligheter. Utställningen innehåller bland annat porträtt av personer som Birgit Åkesson, Bror Hjort och Ulf Linde. De avbildas i avspänd allvarsamhet, fångade i en tanke eller i ett vaksamt ögonblick. Tydligheten och närvaron ger sig genast till känna. En kontakt etableras omedelbart mellan bild och betraktare genom den stillsamma uttrycksfullheten.

 

Också i fotografier av människor och omgivningar i rörelse framträder en tydlig relation mellan form och innehåll, två lika viktiga element i Hammarskiölds arbete. Den berömda bilden av Claes Oldenburg, bärandes på en av sina skulpturer – en jättelik tandkrämstub – talar för sig själv. Bilden är kontrastrik, till formen genialisk, full av humor och samtidigt ändå i vardagen närvarande. Likaså gäller det fotografierna av Niki de Saint Phalles omtalade installation ”Hon” på Moderna Museet 1966. Mitt i rörelsen och mängden av händelser framträder ett tydligt sammanhang, något genast gripbart och intresseväckande. Att ge form åt enkelheten i det svåra, att förnimma ljuset i mörkret, att se skärvor av skönhet i en annars grå och allmängiltig vardag, är ett sätt att med stor förenkling beskriva Hans Hammarskiölds gärning som fotograf.
 
Eva-Lotta Holm Flach

@