Scroll Down for English Version

EDLEF ROMENY – MÅLNINGAR FRÅN PROVENCE

 ”Jag älskar Provence. Varför vet jag inte riktigt. Kanske är det på grund av solen som lyser starkare här än någon annanstans i Europa? Och ändå är vintern så bister när mistralen blåser. Det finns någonting i naturen här som inspirerar alla konstnär. Så snart solen visar sig tar jag fram mina penslar.” Edlef Romeny.

Vi har den stora glädjen att presentera utställningen ”Edlef Romeny – målningar från Provence” i samarbete med Alisa Grifo och Marco Romeny. Den visar ett bländande modernistiskt och mångfacetterat måleri av den holländske konstnären Edlef Romeny (1926 – 2017) vars innehållsrika liv även kom att innefatta 25 år i Sverige. Det var emellertid i Provence han fann sin plats på jorden och där han från 60-talet levde mer och mer stadigvarande i den lilla byn Villars i Luberon. Merparten av målningarna i utställningen härstammar från denna plats. De översköljer oss med ljus, kolorit och värme och påminner oss om konstnärens villkorslösa kärlek till det omedelbara i konsten.

Edlef Romenys liv och konstnärskap sträcker sig över flera decennier och införlivar många mytiska föreställningar om själva urtypen för vad en konstnär är. Han genomlevde perioder av knappa förhållanden och motgångar som sedan avlöstes av stora framgångar. Den omfattande produktionen av målningar, teckningar och grafiska blad vittnar om ett hängivet arbete i ateljén och ute i omgivningarna med pensel och staffli. Listan över utställningar i Sverige, Holland, Frankrike och runt om Europa är betydande och omfångsrik. Med dagens ögon framstår detta konstnärsliv som en svunnen tid, på en gång mer intensivt, rörligt och bohemiskt än vad som är gängse idag. Han levde sin konst till fullo.

Edlef Romenys livslånga utmaning var att fånga karaktären, skönheten och det sällsamma omkring honom, men också svärta och sorg, inte minst genom erfarenheter från att ha vuxit upp under ett brinnande krig och tiden efter det. Hans uttrycksformer är många, sida vid sida finns både ett figurativt och ett abstrakt måleri som fritt avlöser och kommunicerar med varandra. Såväl i koloristiska landskap, stilleben och lyriska abstraktioner kan betraktaren följa hans genomträngande perception och ovillkorliga formkänsla. Som konstnär var han engagerad i det stora livsfrågorna, vilket beskrivs i en katalog av den legendariske konstkritikern Stig Johansson som samtidigt konstaterar att.:” Romeny är i grunden en optimistisk natur och kan inte låta bli att vila ut i sensuella, livsbejakande bilder”.

Tiden i Sverige beskrivs som både svår och framgångsrik. Han bildar en stor familj med fru och sex barn och bosätter sig i Djursholm. En betydelsefull vändpunkt kom i samband med en utställning på Sveagalleriet 1965 i Stockholm. Mottagandet från publik och kritiker blir mycket positivt, ger honom ett efterlängtat erkännande. Men tiden i Sverige kommer till en slutpunkt och liksom sina svenska konstnärskollegor Curt Asker och Evert Lindfors söker han sig tillbaka till det efterlängtade ljuset och det mättade provensalska landskapet vid medelhavet dit han hade rest redan som mycket ung för att följa van Gogh i fotspåren, till Arles, Saint-Rémy de Provence, och deras omnejder. 

Tack vare familjen Romeny och i synnerhet Marco Romeny och Alisa Grifo, har vi fått möjligheten att lära känna och visa Edlef Romenys innerliga och särpräglade konstnärskap. I våra samtal har ikoniska förmodernistiska konstnärer som van Gogh och Cézanne dykt upp, som i fråga om tidsperspektiv, inflytande och inspiration stod Edlef Romeny och hans generation konstnärer betydligt närmre än vår. Vi insåg att snart är även denna generation ”modernister” inte längre med oss, inte heller de som har skrivit, berättat och samlat deras konst. Varje enskilt konstnärskap kan inte nå evigt liv som nyss nämnda storheter, men inte desto mindre är konstnärer som Edlef Romeny av största betydelse för dem som har levt, upplevt och älskat dessa konstnärskap. Kanske företräder han en romantisk konstnärsmyt som idag inte längre existerar där han står med penseln i handen och blicken riktat mot vinrankor i ett gulddränkt ljus, blå skuggor och med vidsträckta fält av solrosor och lavendel i bakgrunden. Men det är inte bara en myt, det är också en viktig del av sanningen. Det är därför vi med ett stort hjärta vill föra berättelsen om hans konst vidare. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EDLEF ROMENY – PAINTINGS FROM PROVENCE

”I love Provence. Why?  I’m not sure. Is it because of the sun that shines more than in other places in Europe? Yet in the winter the climate can be pretty harsh when the Mistral blows. There’s something in nature here that inspires artists. As soon as the sun comes out, I take out my brushes. ” (Edlef Romeny)

We have the great pleasure to present the exhibition ”Edlef Romeny – Paintings from Provence”,  featuring works of stunning modernist and multifaceted imagery by the Dutch artist Edlef Romeny (1926 – 2017). His rich life included 25 years in Sweden. From the 60s Romeny visited the Luberon valley regularly, eventually residing in the small village of Villars.  It was in this storied corner of Provence that he found his place on earth and the paintings in this exhibition mostly originate from there. The works flood us with light, color and warmth and remind us of the artist’s unconditional love of the immediacy of art.

Edlef Romeny’s life and artistry stretched over decades and incorporated many of the mythical notions about being an artist. He went through periods of hardship and adversity followed by great success. His immense production of paintings, drawings and graphics testifies to a life entirely devoted to creation, his practice taking place both in the studio and in the landscape, working with his brush and easel. His list of exhibitions in Sweden, the Netherlands, France and throughout Europe and the world is significant and extensive. In today’s eyes, this artistic life appears as a bygone era, at once more intense, moving and bohemian than what is common today. He lived his art with devotion.

Edlef Romeny’s eternal challenge was to capture the character, the beauty and the peculiarities around him, but also to convey darkness and sadness, a product of the experience of having grown up during a war and the time immediately following. His forms of expression are of great variety. Side by side there is both figurative and abstract imagery that freely intertwines and communicates. In coloristic landscapes, still lifes and lyrical abstractions, the viewer can follow his penetrating perception and unconditional sense of form. As an artist, he explored profound issues, yet as described in a catalog by the legendary art critic Stig Johansson, ”Romeny is basically an optimistic nature and cannot refrain from relaxing in sensual and joyful pictures that affirm his intrinsic faith in life.”

His time in Sweden is described as both difficult and successful. He formed a large family with his wife and six children and settled in Djursholm. A significant turning point came in connection with an exhibition at Sveagalleriet in 1965 in Stockholm. The reception from audience and critics was overwhelmingly positive and gave him long-awaited recognition. However, soon after, like his Swedish artist colleagues Curt Asker and Evert Lindfors, he sought his way back to the long-awaited light and the saturated landscape of Provence where he had traveled already as a very young man, following van Gogh in his footsteps to Arles, Saint-Rémy de Provence and their surroundings.

Thanks to the Romeny family, and in particular Marco Romeny and Alisa Grifo, we have had the opportunity to learn more about Edlef Romeny’s sincere and distinctive artistry. In our conversations, iconic pre-modernist artists such as van Gogh and Cézanne have emerged, who in terms of time perspective, influence and inspiration were much closer to Romeny and his generation of artists than ours. We realize that soon this generation of ”modernists” will no longer be with us, nor will those who have written, narrated and collected their art. Not every artist can reach eternal life such as those mentioned above, but nonetheless, artists like Edlef Romeny are of the utmost importance to those who have lived, experienced and loved these artistries. Perhaps he represents a romantic myth that today no longer exists, standing with the brush in his hand and his gaze directed at the vines in a gold-soaked light, blue shadows and with vast fields of sunflowers and lavender in the background. But it’s not just a myth, it’s also an important part of the truth. This is why we, with a big heart, carry on the story of his art.

@