Surrounded Islands, The Pont Neuf Wrapped, The Umbrellas, Wrapped Reichstag, Wrapped Trees, The Gates 

Scroll down for English version

Konstnärsparet Christo & Jeanne-Claude tillhör ett av konsthistoriens mest säregna och visionära.  I kraft av deras osvikliga tro på konstens lyskraft och deras egen förmåga att lyfta fram den, förvandlade de natur, arkitektur och hela stadslandskap till surrealistiska konstverk genom att ”packa in” eller omsluta dem i skimrande tyg, Storskaligheten, skönheten och den i minsta detalj genomtänkta gestaltningen fick människor att höja blicken och med egna ögon se hur en plats genomgick en storslagen och konstnärlig transformation. Deras projekt flyttade gränsen för hur vidsträckt ett konstverk kan vara både som en konstnärlig vision och i den faktiska verkligheten. 

Vi har nu glädjen att under två veckor visa en översikt av projekt som Christo & Jeanne Claude realiserade i verkligheten i form av signerade tryck. Det är en kort introduktion till ett historiskt konstnärspar som ännu inte har slutat att verka. I september 2021 kommer Triumf-bågen i Paris att slås in enligt Christo & Jeanne Claudes anvisningar, L’arc de Triomphe Wrapped. Christo gick bort våren 2020 och var då helt klar med alla förberedelser inför att projektet skulle äga rum i oktober samma år. Till följd av Covid-19 sköts projektet upp och genomförs i stället i september/oktober 2021.

I konstnärsparets envetna strävan att packa in eller omsluta ett örike utanför Miamis kust, en bro i Paris, ett riksdagshus i Berlin eller en park i New York, för att nämna några exempel, fanns en idealism och en tro på framtiden som i dag synes långt borta. Många av projekten tog decennier att planera och föregicks av komplicerade förhandlingar med bland annat politiker och markägare. Inte alla, men många av projekten kunde till sist ändå realiseras och upplevas under en kort period av miljontals människor. Plötsligt hade en stadsdel eller ett landskap genomgått en metamorfos och förvandlats till ett skimrande surrealistiskt hölje i kontrastrika eller förhöjande färger som rosa, blått, gult eller orange. 

Christo & Jeanne-Claude påpekade alltid själva och ganska kortfattat, att det var skönheten och själva platsens förvandling som var meningen med projekten. Men även vägen dit, den bakomliggande processen, var en minst lika viktig del av verken. Deras politiska drivkraft uttrycktes aldrig annat än genom deras konstnärliga vision och synen på konsten som alltid närvarande och alltid fri. Till projekten fanns aldrig några spärrar eller inträden (med mindre än att förhindra olyckor) och de gjorde heller aldrig intrång i platsens dagliga cirkulation. Allting fortgick som vanligt under det att projekten installerades, pågick och försvann bort. Materialet togs därefter om hand, efterskänktes eller återanvändes i andra former. Deras arbetsmetod genomsyrades av ett holistiskt och ekologiskt tankemönster, där omsorgen om varje enskild del bidrog till projektens helhet, storslagenhet och skönhet. Projekten finansierades av dem själva, helt utan sponsorer. Pengarna kom från försäljning av så kallade ”drawings” och ”collages” i olika storlekar, även kallade ”original”.  I dessa framträder projekten genom Christos briljanta gestaltningsförmåga; lika arkitektoniska som konstnärligt drivna. Verken arbetades fram till att ett projekt stod färdigt, därefter vad det stopp. De tryck som nu visas hos Galleri Flach är baserade på dessa originalverk. Trycken godkändes, signerades och tillfogades en tygbit från det enskilda projektet. Därigenom kunde projekten få större spridning och tillgänglighet än bara genom Christos originalarbeten.

Christo och Jeanne Claude var födda samma år och dag 1935, han i Bulgarien och hon i Marocko. Villkoren under uppväxten måste ha varit väldigt olika. Medan han tvingades förhålla sig och sedan fly från sitt hemlands kommunistiska regim, växte hon upp i en fransk militärfamilj, stationerad i Casablanca. Paret möttes 1958 i Paris och arbetade därefter tillsammans och oskiljaktiga under alla år. Christo utbildade sig till konstnär vid Konstakademin i Sofia, i den tidens realistiska stilideal som var dominerande under kommunismen. Vid sin ankomst till Frankrike1957 tog han genast del i det europeiska och amerikanska avantgardet som då pågick, och påbörjade i Paris sina ”approprieringar” och inpackningar av vardagliga objekt som fanns i hans närhet. Han intresserade sig för objektets transformation och själva höljets förmåga att förändra objektets utseende och mening. Skulpturerna blev alltmer komplexa och storskaliga, med tiden också alltmer inriktade på interventioner i den direkta och konkreta omgivningen bortom gallerirummet. Han verkade i en tidsanda och i ett flöde av idéer som knöt an till konstnärer som Joseph Beuys, John Cage och Nam June Paik, konstnärskap som alla drevs av att pröva konstens gränser och definitioner. 

När Christo & Jeanne Claude flyttade till New York 1964 börjar en ny fas under vilken de riktigt storskaliga projekten efter hand kom att genomföras. Det är i detta sammanhang som Christo börjar skapa teckningar (”drawings”) och collage av projekten som visuella förberedelser inför de fullskaliga installationerna. Christo och Jeanne Claude arbetade sida vid sida genom hela processen, men inte förrän 1994 började samtliga storskaliga projekt signeras av dem bägge, även retroaktivt. Bland annat nämns Surrounded Islands (1983) som en idé helt initierad av Jeanne Claude. Deras ovanliga, mångfacetterade och omfattade vision om konstens gränslöshet och skönhet, liksom deras metod att förverkliga denna vision inför åsynen av miljoner och åter miljoner människor, kommer fortsätta att fascinera och inspirera människor i generationer. 
Christo (1935–2020), Jeanne-Claude (1935–2009). 

Eva-Lotta Holm Flach

English version:

The artist couple Christo & Jeanne-Claude belong to one of art history’s most far-seeing and visionary. By virtue of their unwavering belief in the luminosity of art and their own ability to highlight it, they transformed nature, architecture and entire urban landscapes into surrealistic works of art by ”wrapping” or enclosing them in shimmering fabric. People could see with their own eyes how a place underwent a spectacular and artistic transformation, experiencing how far-reaching a work of art can be, both as an artistic vision and in actual reality. 

We have the pleasure of showing an overview of realized projects by Christo & Jeanne Claude in signed prints. It is a short introduction to a historical artist couple who have not yet ceased to manifest their art although they are no longer alive. In September 2021, the Arc de Triomphe in Paris will be wrapped according to Christo & Jeanne Claude’s instructions, l’Arc de Triomphe Wrapped. When Christo passed away in the spring of 2020, he was finished with all preparations for their last project to take place in October of the same year. As a result of Covid-19, the project was postponed and will instead be implemented in September / October 2021. 

In their persistent efforts to wrap or enclose islands off the coast of Miami, a bridge in Paris, a parliament building in Berlin or a park in New York, to name a few, there was an idealism and a belief in the future that today seems far away. Many of the projects took decades to plan and were preceded by complicated negotiations with politicians and landowners. Not all, but many of the projects could eventually be realized and experienced for a short period of time by millions of people. Suddenly, a neighborhood or a landscape had undergone a metamorphosis and was transformed into a shimmering surrealistic fabric in contrasting or elevating colors. Christo & Jeanne-Claude always pointed out quite briefly, that it was the beauty and the transformation of the place that was the purpose of the projects. But years of preparations that went on before was just as an important part of the work. Their political stance was never expressed other than through their artistic vision and view of art as always present and always free. There were never any barriers or entrances to the projects (except to prevent accidents) and they never infringed on the daily circulation of the site. Everything went on as usual while the projects were installed, in progress and eventually dismanteled. The material was then taken care of and reused in other forms. Their working method was permeated by a holistic and ecological approach, in which every individual part contributed to the project’s totality, grandeur and beauty. The projects were always financed by themselves, without sponsors. The money came from the sale of so-called ”drawings” and ”collages” in various sizes, also called ”originals”. In these, the projects emerge through Christ’s brilliant creative ability; as architecturally as artistically driven. He produced the artworks until the project was completed, then he terminated. The prints which now are on display at Galleri Flach are based on these original works. The prints were approved, signed and provided with a piece of fabric from the individual project. In this way, the projects could be more widely distributed and accessible than just through Christo’s original works. 

Christo and Jeanne Claude were born in the same year and day 1935, he in Bulgaria and she in Morocco. Their conditions during growing up must have been very different. While Christo was forced to adapt and then flee from the communist regime of his homeland, Jeanne Claude grew up in a French military family, stationed in Casablanca. The couple met in 1958 in Paris and then worked together inseparably throughout the years. Christo was trained as an artist at the Academy of Fine Arts in Sofia in the realistic style that was dominant during communism. Upon his arrival in France in 1957, he immediately took part in the European and American avant-garde that was going on at the time.  In Paris he began to create his ”appropriations” and wrapping of everyday objects that were in his vicinity. He was interested in the transformation of the object and the ability of the material to change the object’s appearance and meaning. The sculptures became increasingly complex and large-scale, over time also more focused on interventions in environments beyond the gallery space. He worked and participated in a flow of artistic ideas linked to artists such as Joseph Beuys, John Cage and Nam June Paik, who were all driven by challenging the limits and definitions of art. 

When Christo & Jeanne Claude moved to New York in 1964, a new phase began during which the really large-scale projects were gradually implemented. It is in this context that Christo begins to create drawings and collages of the projects as visual preparations for the full-scale installations. Christo and Jeanne Claude worked side by side throughout the process, but it was not until 1994 that all large-scale projects began to be signed by both of them, even retroactively. Surrounded Islands (1983) use to be mentioned as an idea entirely initiated by Jeanne Claude among other projects. Their unusual and multifaceted vision of the boundlessness and beauty of art, as well as their method of realizing this vision in front of millions and millions of people, will continue to fascinate and inspire people for generations.

Christo (1935–2020), Jeanne-Claude (1935–2009). 

 Eva-Lotta Holm Flach 

@