FOR ENSLISH VERSION, SCROLL DOWN!

Det är med stor glädje vi presenterar Thomas Karlssons utställning ”Samlingar” på Karlavägen 9 i Stockholm i samarbete med Kerstin Lord och Lord Art Advisory. Utställningen innefattar en rik mängd skulpturer i oväntade och infallsrika kombinationer av former, mönster och djurarter från olika delar av världen.  ”Samlingar” har tidigare visats i en stor presentation på Katrineholms konsthall (2020) under pandemins mest nedstängda period och det är därför extra glädjande att kunna visa dessa arbeten på nytt och i ett annat sammanhang.

Thomas Karlssons konstnärskap och praktik kan liknas vid en samlare eller en ornitolog. Glädjen och drivkraften finns i själva görandet och skapandet över tid; att söka, samla och lägga till vid sidan om det som redan finns. Under många år har han framför allt arbetat med offentliga gestaltningar där mötet mellan djur och människa i olika skalor har varit ett bärande uttryck. Hans arbete handlar om brännande miljöfrågor och om hotade djurarter (människan inräknad) men också om det kreativa, det lustfyllda och det överraskande i att göra konst av oväntade möten och återbrukat material.

I utställningen visas fyra olika serier arbeten med gamar, giraffer, dödskallar och bur(k)fåglar som intar rummen i kontrastrika konstellationer. Skulpturerna är utförda i olika slags pappersmaterial med inspiration från den japanska hantverkstekniken origami, en metod att vika papper till tredimensionella objekt. Det rika mönster som ”klär in” objektens yttre hölje härstammar från begagnade sjalar, orientaliska mattor och äldre kartbilder, bearbetade av konstnären till fotocollage som sedan förts över på pappret. Som betraktare möter vi inte bara liv, död och rörelse, utan också en hel värld av olika kulturella koder och betydelser. Där finns både underfundig humor och allvar i giraffernas, gamarnas och småfåglarnas uttrycksfulla poser, likväl som i dödskallarnas ”lit-de parade”.  Thomas Karlssons mångfacetterade och skulpturala bildvärld väcker många tankar om vår plats på jorden, här och nu.

Thomas Karlsson är född 1964, bor och är verksam i Stockholm, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (1991 – 97). För närvarande arbetar han med en omfattande konstnärlig gestaltning för Nacka Centrums nya tunnelbana. Vid sidan om sina gestaltningar i offentlig miljö har Thomas Karlsson ställt ut på gallerier och konsthallar runt om i Sverige.  Han fick stor uppmärksamhet för sina ”burkfåglar” när de visades för första gången på Liljevalchs vårsalong 2014 (tillverkade av upphittade ölburkar), ett arbete som har utvecklats vidare under åren.

______________

Thomas Karlsson
”Collections”

It is a great pleasure to present the exhibition ”Collections” by the Swedish artist Thomas Karlsson at Karlavägen 9 in Stockholm in collaboration with Kerstin Lord and Lord Art Advisory. The exhibition includes a rich variety of sculptures in unexpected and inventive combinations of animal species, forms, and patterns from different parts of the world. The exhibition has previously been shown in a large presentation at Katrineholm’s public art gallery (2020) during the pandemic’s most closed period. It is therefore extra gratifying to be able to show these works again and in a different context.

Thomas Karlsson’s artistry and practice can be compared to a collector or an ornithologist. The joy and drive are found in the actual doing and creation over time; to search, collect and add to what already exists. For many years, he has mainly worked with public sculptures where the encounter between animals and humans on different scales has been one of the key expressions. His work is about urgent environmental issues and about endangered animal species (humans included), but also about creativity and the joyful surprise in making art out of unexpected encounters and recycled materials.

In the exhibition, four different series of works with vultures, giraffes, skulls, and caged birds are shown, which occupy the rooms in contrasting constellations. The sculptures are made of different kinds of paper materials with inspiration from the Japanese craft technique of origami, a method of folding paper into three-dimensional objects. The rich pattern that ”dresses” the outer casing of the objects originates from used shawls, oriental rugs and old map images, processed by the artist into photo collages that are then transferred to the paper. As viewers, we encounter not only life and death, but also a whole world of different cultural codes and meanings. There is just as much subtle humor as seriousness in the expressive poses of the giraffes, vultures, and small birds, as well as in the ”lit-de parade” of the skulls. Thomas Karlsson’s multifaceted and sculptural visual world evokes many thoughts about our life and existence on earth, right here and now.

Thomas Karlsson was born in 1964, lives and works in Stockholm, educated at the Royal Academy of Fine Arts (1991 – 97). He is currently working on an extensive public art work for the new subway at Nacka Centrum. In addition to his public works, Thomas Karlsson has exhibited in galleries and art galleries around Sweden. He received a lot of attention for his ”can birds” when they were first shown at Liljevalch’s spring salon in 2014 (made from found beer cans), a work that has developed further over the years.

@