Scroll Down for English Version

I utställningen ”Abstraction for Dummies” möter vi en serie nya målningar av Pauliina Pietilä som reflekterar verkligheten genom två olika perspektiv; det ena till synes abstrakt medan det andra är föreställande. Men egentligen handlar det om en och samma utgångspunkt, att fånga en bild och ett tillstånd som har etsat sig fast. Pauliina Pietilä finner ofta sina motiv på vandring genom staden i skymning eller i mörker, då ljus från huskroppar och skyltfönster strålar ut i kvällen och skapar magiska kontraster mellan ”ute” och ”inne”. Hon avbildar miljöer och interiörer i en vibrerande känsla av förhöjd närvaro genom fascinerande och suggestiva återgivningar av ljus, skuggor och reflektioner. Även i denna utställning finns ett fokus i målningarna som utforskar omgivningen i ett förtätat sinnestillstånd. Detaljer och interiörer mejslas fram genom bildernas speciella ljusförhållanden. I en förflyttning mellan målningarna framträder motiven på olika avstånd och leder in betraktaren i ett seende som rör sig mellan olika fokus. Där finns närhet och avstånd, detaljrikedom och abstraktion i en rik och omfattande bildvärld med målningar som går in och ut i varandra. 

I den magnifika målningen ”Marilyn” framträder en interiör i ett närmast självlysande tillstånd. Det varma kvällsljuset faller in i lokalen – en hårsalong – och lyser upp rummet i ett gulrosa sken. Reflektioner från omgivningen fångas upp i glasfönstret och förhöjer upplevelsen av att stå mitt i bilden. Det är ett minutiöst måleri som ägnar varje detalj och element stor omsorg. Under den måleriska processen växer en ny målning parallellt fram genom att rester av färg från varje penseldrag stryks på en annan duk. Penseldragen blir slutligen en ny version, en abstrakt spegelbild, av samma motiv.  

Samma förhållande gäller för målningen ”Det stora”. Även den finns i två versioner; först som en storskalig detalj av en krukväxt, sedan överförd i en abstrakt form med penseldrag av färgrester applicerade som ett strilande regn. I ”Det stora” glittrar bladen och stjälkarna i ett gyllenrosa skimmer, som om de vore genomlysta av en röd sjunkande sol. I centrum av målningen är skärpan kristallklar medan färgerna successivt smälter ihop i de yttre partierna. Den illusoriska skalan skapar ett närmast hallucinatoriskt tillstånd i bilden, såsom verkligheten plötsligt kan te sig just innan sömnen faller in. Denna känsla av en förhöjd och annorlunda perception genomsyrar helheten i målningarna. Genom olika perspektiv och spegelverkan framträder en briljant konstnärlig process som utforskar seendets och sinnesstämningens magi. 

Eva-Lotta Holm Flach  

English

In the exhibition ”Abstraction for Dummies” we meet a series of new paintings by Pauliina Pietilä that reflect reality through two different perspectives; one seemingly abstract while the other is narrative. But it is really about one and the same starting point, to capture an image and a moment of light that is etched on the mind.  Pauliina Pietilä often finds her motives on walking through the city at dusk or in the dark, when light from buildings and shop windows radiates in the evening and creates magical contrasts between ”outside” and ”inside”. She depicts environments and interiors in a vibrant sense of heightened presence through fascinating and suggestive representations of light, shadows and reflections. This 

is also a recurrent theme in the exhibition “Abstraction for Dummies”, a set of new paintings that explore the surroundings in a condensed state of mind. Details and interiors are carved out through the images’ special lighting conditions. The motifs in the paintings appear at different distances and lead the viewer into a vision that travels in different directions. There is closeness and distance, richness of details and abstraction in an extensive world of images that go in and out of each other.

In the magnificent painting ”Marilyn”, an interior appears in an almost luminous state. The warm evening light falls into the room – a hair salon – and lights up the room in a yellow-pink glow. Reflections from the surroundings are captured in the glass window and enhance the experience of standing in the middle of the picture. It is a meticulous painting that pays great attention to every detail and element. During the painting process, a new painting emerges in parallel by stroking remnants of paint from each brushstroke onto a different canvas. The brushstrokes will eventually be a new version, an abstract mirror image, of the same motif.

The same situation applies to the painting ”Great”. It is also available in two versions; first as a large-scale detail of a plant, and then transferred in an abstract form with brushstrokes from remnants of paint applied as a sprinkling rain. Leaves and stems glimmer in a golden-pink shimmer, as if they were illuminated by a red setting sun. In the center of the painting, the sharpness is crystal clear while the colors gradually merge in the outer parts. The illusory large scale of the image creates an almost hallucinatory state, as reality may suddenly appear just before falling asleep. This feeling of an elevated and different perception permeates the whole of the paintings. Through shifting perspectives and mirror effects, a brilliant artistic process emerges that explores the magic of vision and different states of mind.

Pauliina Pietilä was born in 1982 in Ilmajoki, Finland and educated at Malmö Art Academy  2006 – 2011. Exhibitions in recent years in selection: ”Between you and me”, Ystad Art Museum 2019, ”Edstrandska stiftelsen’s scholarship recipients”, Gallery KHM, Malmö 2019, Art Fair Volta, Basel (Gallery Flach), 2018. NoCo Art Collection, Hämeenlinna Art Museum 2018. Market Art Fair, Liljevalchs, (Gallery Flach) 2018. ”Show and Tell”, Malmö Art Museum 2017. “In another place”, works from Region Skånes art collection, Ystad Art Museum, 2017. ”Collected works! 30 years with Maria Bonnier Dahlin’s foundation, Bonniers Konsthall, 2016. ”Between Red and Green”, Galleri Flach, Stockholm, 2014.

Eva-Lotta Holm Flach

@