For English version, scroll down.

”Det är om allt som är bra och allt som är dåligt”

I utställning ” Det är om allt som är bra och allt som är dåligt” presenterar Patrick Nilsson en serie nya arbeten som tar sin utgångspunkt i naturen. Vi ser trädstammar och krumma träd, blommor och grässtrån på en solig äng. Plötsligt framträder ett nytt spektrum av färger som tidigare inte har funnits. I Patrick Nilssons arbeten har berättelsen eller det narrativa inslaget varit ett bärande moment. Med både humor och ironi har han gestaltat olika aspekter av våld och aggressivitet som ett allmänmänskligt inslag i tillvaron.  Men också naturen har varit ett återkommande motiv, bland annat i form av träd i olika strukturer och mönster. 

I dessa nya arbeten framträder ett annat tempus, en annan frihet, i vilket ett inkännande och detaljerat iakttagande av den verkliga naturen blir synligt. Det är ett stillsamt betraktande, som ett slags studier, utan förklaringar eller avsikter. Patrick Nilsson beskriver själv en glädje i att finna en ny kreativitet i att ställa sig inför det som finns nära omkring, att upptäcka detaljerna i växtligheten, utan någon särskild tanke eller idé om konstruktion.

***

Patrick Nilsson är utbildad vid konsthögskolan i Köpenhamn och Stockholm. Han är för närvarande aktuell i utställningen ”Storm is Blowing from Paradise”  på Galerie Loft8, Wien, (6/11 – 21/12 2019). Det senaste året har han haft utställningar på Galerie Hübner+Hübner, Frankfurt (2019).  Linköpings konsthall (2018), Rake Visningsrum, Trondheim (2018), Galerie Ora-Ora, Hong-kong (2018) Han har under senare år utför ett antal offentliga gestaltningar, bland annat i Stockholm och Göteborg.  

In the exhibition ”It is about everything good and everything bad”, Patrick Nilsson presents a series of new works that are based on nature. We see tree trunks and curved trees, flowers and blades of grass on a sunny meadow. Suddenly, a new spectrum of colors emerges that have not previously existed. In Patrick Nilsson’s work, the narrative structure has always been a key element in his works. With humor and irony, he has depicted various aspects of violence and aggression as a natural element of life. But nature has also been a recurring motif, as for instance in images of trees in different structures and patterns. 

In these new works, a new tempus and perspective of freedom emerge through detailed observations of real nature. It is a slow, meticulous process, as a kind of sketches, with no particular intentions. Patrick Nilsson expresses a sense of happiness and a new source of creativity in discovering what is close by, in the surrounding landscape, without any prevailing ideas of construction.

***

Patrick Nilsson is educated at the Academy of Art in Copenhagen and Stockholm. He currently participates in the exhibition ”Storm is Blowing from Paradise” at Galerie Loft8, Vienna, (6/11 – 21/12 2019). For the past year he has exhibited at Galerie Hübner + Hübner, Frankfurt (2019). Linköping Art Gallery (2018), Rake Showroom, Trondheim (2018), Galerie Ora-Ora, Hong Kong (2018). He has in recent years commissioned a number of public works in Stockholm and Gothenburg, among other places.

 

@