Mikael Lundberg: Världen är allt som är fallet / The world is all there is

Scroll down for an English version

I utställningen Världen är allt som är fallet kan vi följa flera teman som har varit framträdande i Mikael Lundbergs konstnärskap under många år. Det är ett konstnärskap som i hög grad präglats av forskning i konstnärlig mening; om hur tid och rörelser passerar, hur minnen förändras och fortsätter att inverka, om form och representation av tankens, kroppens och skriftens handling. Utställningen omfattar en rik mängd arbeten i olika uttryck; film, skulptur, fotografi och som var och ett skildrar ett eget sammanhang, en egen komprimerad rymd. Som en röd tråd vävs verken samman genom idén om tid som pågår, tankar som formas och samtidigt saktar in i form av minnen som förtingligas.

Ett centralt arbete i utställningen är filmen ”Johannesburg”, som tillkom i samband med forskningsprojektet ”Tid, minne och representation” vid Södertörns Högskola. Under en resa till Johannesburg filmar Mikael Lundberg deltagarna, samtalen, besöken och förflyttningar mellan olika platser. Vardagliga händelser blandas med brutala bilder. Filmen är ett slags komprimerat kollage av resans tillstånd och mötet med en verklighet som på en gång är nära och ligger långt bort.

I videon ”Kvinna på taket” är det kravaller i samband med en rasistisk demonstration i Stockholm som står i fokus. En kvinna utsätter sig för livsfara på hög höjd som en protest mot demonstranterna. En polis griper in för att arrestera henne, och ett skeende tar vid där samspelet mellan två människor i en utsatt situationen balanserar på en skör gräns.

I flera av Mikael Lundbergs arbeten är ordens och skriftens språk, makt och gränser ett närvarande tema. Texter transkriberas, omvandlas till oläsliga tecken eller slutligen endast till de tomrum som uppstår mellan orden. Att närma sig Mikael Lundbergs konstnärskap är att betrakta det som uppstår i detta (tom)rum mellan orden, i det outsagda och under den tid som förflyter från en sekund till en annan, från en punkt till nästa.  

Mikael Lundberg visar samtidigt utställningen ”Spår av ett pågående minne” på Liljevalchs konsthall i Stockholm. I den kan vi på ett fascinerande sätt följa rörelsemönstren kring Slussen under ett års tid, inspelade med en videokamera, högt upp placerad i Katarinahissen. Utställningen pågår till och med 10 december 2017. För mer information: http://www.liljevalchs.se/utstallningar/spar-av-ett-pagaende-minne/.

The exhibition ”The world is all there is,” presents several themes that are recurrent in the artworks of Mikael Lundberg since many years. His artistic work is highly similar to a research project, investigating aspects of the duration and the representation of time, movements and memories. The exhibition includes a variety of works; film, sculpture and photography where each object depicts its own context and space. As a common signifier the works are gathered together through the idea of the progression of time, thoughts and memories and its formation into a visual presentation..

A central work in the exhibition is the film ”Johannesburg”, which was produced in connection to a research project ”Time, Memory and Representation” at Södertörn University. During a trip to Johannesburg, Mikael Lundberg films the participants, the conversations, the encounters and the displacements. Everyday sceneries are mixed with brutal images. The film is a compressed collage of a state of mind in confrontation with a reality that is both close and far away.

In the video ”Woman on the roof” the focus has shifted to a riot in Stockholm during a racial demonstration. A woman exposes herself to danger at a high altitude as a protest against the protesters. A policeman comes to arrest her, and an interaction takes place between two people in a dangerous situation that balances on a fragile border.

In several of Mikael Lundberg’s works, the boundaries of language and the topography of words are investigated. Texts are transcribed and converted into unreadable characters. The empty voids in between the signs become just as present as the words themselves. Approaching the artworks of Mikael Lundberg is considering what occurs in these (empty) space and the sign of the unspoken word from one moment to another, from one point to the next.

Mikael Lundberg is also showing the exhibition ”Traces of an ongoing memory” at Liljevalch’s in Stockholm. It is a fascinating presentation of movements and patterns of human beings at Slussen in Stockholm, registered by a camera, installed at a high altitude.The exhibition runs until December 10, 2017. For further information: http://www.liljevalchs.se/utstallningar/spar-av-ett-pagaende-minne/.

@