FOR ENGLISH VERSION, SCROLL DOWN

Vi är mycket glada att som projekt #5 visa målningar ur serien ”Annanvärlden” av Martin Ålund. Det är ett arbete som påbörjades under en konstnärlig vistelse i Paris sommaren 2018 och som nu presenteras i två utställningar; på Konstakademien och på Galleri Flach i Stockholm.

Målningarna har uppstått genom en transliknande praktik i ett sökande efter konstnärliga, psykologiska och känslomässiga lager bortom det egna medvetandets begränsningar. Martin Ålund berättar att han under processen har kommit i kontakt med såväl klassiska myter som personliga utmaningar som har lett till nya insikter och sammanhang. I målningarna framträder fantasieggande landskap i ett skimrande ljus som påminner om ett slags nebulosor. Formerna rör sig organiskt, nästan cirkulärt genom bilden och skulle kunna uppfattas som kroppsliga rörelser i en rumslighet. Han beskriver själva processen att måla som en sorts dans eller en rituell rörelse som skiljer sig från hur han tidigare har arbetat, då fokus mer har varit riktat mot materian och den alkemiska process som kan uppstå mellan olika lager av färg. Landskapet, som alltid funnits och varit en viktig utgångspunkt i Martin Ålunds konstnärskap, återkommer även här fast i ett annat ljus.

I Martin Ålunds konstnärskap finns en överskridande praktik och ett djupt engagemang också i andra konstnärliga uttryck som litteratur, poesi och musik. Under utställningsperioden kommer andra aktiviteter att äga rum med anknytning till det. Onsdag 18 oktober genomförs en ”Poesiafton i Annanvärlden” på Galleri Flach och fredag 20 september blir det en musikalisk afton på Konstakademien. Mer information kommer. Martin Ålund är född 1967 i Skellefteå, uppvuxen i Umeå och lever och verkar i Stockholm. Han är utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och har erhållit en lång rad stipendier, bl.a. Maria Bonnier Dahlin. Han är representerad på ett flertal museer, liksom i offentliga och i privata samlingar.

_______________________________________________________________________________________________

In project #5 we are happy to present paintings from the series ”Annanvärlden” (the other world) by Martin Ålund. The process of the work began during an artistic residency in Paris in the summer of 2018 and will now be presented in two exhibitions: at the Royal Swedish Academy of Fine Arts and Galleri Flach in Stockholm.

The paintings have arisen through a trance-like practice in a search for artistic, psychological, and emotional layers beyond the limitations of the artist’s own consciousness. Martin Ålund says that during the process he has encountered both classic myths and personal challenges that have led to new insights and visions.

In the paintings, fantasy-evoking landscapes appear in a shimmering light reminiscent of a kind of nebula. The forms rotate organically, almost circularly through the image and could be perceived as bodily movements in a spatiality. He describes the actual process of painting as a kind of dance or a ritual movement that differs from the way he has previously worked, as the focus has been more on the material and the alchemical process that sometimes occurs between different layers of paint. The landscape, which has always existed and has been an important starting point in Martin Ålund’s artistry, reappears here too, albeit in a different light.

In Martin Ålund’s artistry there is a transcending practice and a deep commitment also to other artistic expressions such as literature, poetry, and music. During the exhibition period, other activities will take place. On Wednesday 18 October, a ”Poetry Evening in Annanvärlden (the other World)” will be held at Galleri Flach and on Friday 20 September there will be a musical evening at the Royal Swedish Academy of Fine Arts. More information to follow. The exhibition at the Royal Swedish Academy of Fine Arts opens on Saturday 7 October, 11:00 – 18:00. Martin Ålund is born in 1967 in Skellefteå, grew up in Umeå and lives and works in Stockholm. He is educated at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm and has received a wide range of scholarships, including Maria Bonnier Dahlin. He is represented in several museums, as well as in public and private collections.

@