FOR SWEDISH VERSION, SCROLL DOWN

It is with great pleasure that we present Maria Friberg’s exhibition Force Majeure, a new series of photographic works that is shown for the first time in its entirety. In these, a number or well-known city silhouettes are in focus, which immediately, or after a short time of observation, make themselves known; New York, Miami, Detroit, Paris, Moscow… Cities that during the 50s and 60s were places of faith and optimism, now associated with the dangers of the time, war and pandemic. In a scale that shifts from white to black, the mythical urban landscapes are modulated against a background of gray shimmering skies, wrapped in a Hitchcock-like mystique.

Playfully and intuitively, Maria Friberg has constructed the motifs from bottles, glass jars, thermoses, and a rich variety of other objects, like a flea market reimagined. The result is a kind of surreal scenery where the shape and placement of the various objects become outlines of the cities’ iconic buildings, as if in a dream-like fantasy from a distance. Maria Friberg explains that the work came about during the isolated state of the pandemic, when the desire for context and travel to familiar places grew ever stronger. It started with places in the US, then more cities followed.

Similar to Cindy Sherman’s way of appropriating familiar art and film historical contexts, Maria Friberg also draws inspiration from art and cultural history, with which she has had an in-depth dialogue in many of her various series. Art history becomes like a fund against which she lets contemporary phenomena and figures break in with new perspectives. Often, we see people and above all male figures in the images, motifs that have attracted a lot of attention over the years and that continue to fascinate the viewer. In Force Majeure, however, the human being is not present, yet she is immediately felt through vibrant and associative compositions of objects that are found in a daily, and not infrequently, feminine existence. As in a Northern European still life painting whose compositions of jugs, glasses and bowls imbue the images with symbolic meanings, the individual objects in the motifs add additional layers of narratives. These are objects that traditionally belong in the so-called female sphere of household chores, but which take on new roles in supposedly male domains, such as urban planning and engineering. In Maria Friberg’s series Force Majeure, the small world is combined with grandiose views in a form that can only arise through a playful creativity – and perhaps – loneliness.

Maria Friberg is born in Malmö in 1966, lives and works in Stockholm. She is educated at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm, as well as art schools in Iceland and Finland. She is currently on view in the exhibitions ”Almost there” at Thielska Galleriet in Stockholm and ”Under the ice lies the sky” together with Helena Blomqvist at Varbergs Konsthall. Maria Friberg’s work has been shown in a wide range of museums and galleries internationally and in Sweden. Her most recent exhibitions include Force Majeure, Bonnier Gallery, Miami, Florida (2022) and Bendana-Pinel, Art Contemporain, Paris (2022). She has exhibited separately at Moderna Museet and Fotografiska in Sweden as well as Santa Barbara Contemporary Arts Forum, California, Conner Contemporary Art, Washington DC and Pi Artworks, London. Her works are represented in many collections, including Moderna Museet in Stockholm, Kiasma in Helsinki, Museum of Fine Arts Boston and Denver Art Museum.

__________________________

Det är med stor glädje vi visar Maria Fribergs utställning Force Majeure, en ny serie fotografiska arbeten som för första gången nu presenteras i sin helhet. I dessa står ett antal välkända stadsiluetter i fokus som genast, eller efter en kort stund betraktande, ger sig tydligt till känna; New York, Miami, Detroit, Paris, Moskva… Städer som under 50- och 60-talen var platser för framtidstro och optimism, numera förbundna med tidens faror, krig och pandemi. I en skala som skiftar från vitt till svart moduleras de mytiska stadslandskapen fram mot en bakgrund av gråskimrande himlar, insvepta i en Hitchcock-liknande mystik.

Lekfullt och intuitivt har Maria Friberg byggt upp motiven av flaskor, glasburkar, termosar och en rik mängd andra föremål, som en loppismarknad i ny gestaltning. Resultatet är ett slags surrealistiska scenerier där de olika objektens form och placeringar blir till konturer av städernas ikoniska byggnader, som i en drömlik fantasi på avstånd. Maria Friberg berättar att arbetet kom till under pandemins isolerade tillstånd, då längtan efter sammanhang och resor till välbekanta platser växte sig allt starkare.  Det började med platser i USA, därefter följde fler städer.

I likhet med Cindy Shermans sätt att appropriera välbekanta konst- och filmhistoriska kontexter hämtar också Maria Friberg inspiration i konst- och kulturhistorien med vilken hon i många av sina olika serier har haft en ingående dialog. Konsthistorien blir som en fond mot vilken hon låter samtida fenomen och gestalter bryta in med nya berättelser. Många gånger ser vi människor och framför allt manliga gestalter i bilderna, motiv som genom åren rönt stor uppmärksamhet och som fortsätter att fascinera betraktaren. I serien Force Majeure är emellertid människan i inte närvarande, ändå känns hon omedelbart där genom livfulla och associativa kompositioner av föremål som finns omkring oss i vår dagliga, och inte sällan, feminina tillvaro. Som i ett nordeuropeiskt stilleben-måleri vars kompositioner av kannor, glas och skålar fyller bilderna med symboliska betydelser tillför de enskilda objekten i motiven ytterligare lager av berättelser. Det är föremål som traditionellt hör hemma i den så kallat kvinnliga sfären av hushålls-sysslor men som här intar nya roller inom förment manliga domäner, stadsbyggnad och ingenjörskonst.  I Maria Fribergs serie Force Majeureförenas den lilla världen med storslagna berättelse och vyer i en form som egentligen endast kan uppstå genom lekfullhetens – och kanske ensamhetens – kreativitet. 

Maria Friberg är född i Malmö 1966, bor och arbetar i Stockholm Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm, samt konstskolor på Island och i Finland. Hon är just nu aktuell med utställningarna ”Nästan där” på Thielska Galleriet i Stockholm och ”Under isen ligger himlen” tillsammans med Helena Blomqvist på Varbergs Konsthall. Maria Fribergs arbeten har visats på en lång rad muséer, konsthallar och gallerier internationellt och i Sverige. Bland hennes senaste utställningar kan nämnas Force Majeure, Bonnier Gallery, Miami, Florida (2022) samt Bendana-Pinel, Art Contemporain, Paris (2022). Hon har ställt ut separat på bl.a. Moderna Museet och Fotografiska i Sverige liksom Santa Barbara Contemporary Arts Forum, Kalifornien, Conner Contemporary Art, Washington DC och Pi Artworks, London. Hennes verk finns representerade i många samlingar, bl.a. på Moderna Museet i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Museum of Fine Arts Boston och Denver Art Museum.

@