For English, scroll down

I Lisa D Manners utställning Long Wave visas en serie målningar som gestaltar stadslandskap, natur och urbana miljöer genom en både inre och yttre blick. Det handlar om ett måleri som lika mycket intresserar sig för att fånga ett panorama över städernas och stadsstrukturens kalejdoskopiska mönster och irrfärder, som mer avskilda platser där boplats och natur smälter samman. Målningarnas storlek varierar från stora format till små, vars olika perspektiv och färgskalor kontrasterar och kompletterar varandra. Som titeln antyder, Long Wave, finns ett växelspel mellan att uppleva och se tillvaron både på nära håll och på distans. 

Det är ett måleri där flera olika berättelser och perspektiv förekommer samtidigt, fyllt av tecken, streck och linjer, men också av mjuka former och ytor. Där finns både mörker och ljus, kyla och värme. Men också något gåtfullt och drömskt, vilket alltid har fått en väsentlig plats i Lisa D Manners arbeten. Hon beskriver en konstnärlig strävan i vilken hon vill både orientera sig och vilseleda, som upplevelsen att förlora sig själv och gå upp i något annat för att hitta vägar mot andra erfarenheter. Det är i denna skarv mellan det igenkännbara och ett vilset, existentiellt tillstånd av att befinna sig på en främmande plats som Lisa D Manners målningar träder fram.  

En inspiration på vägen har varit essäisten och aktivisten Rebecca Solnit. Ett citat, som är skrivet i dialog med Walter Benjamin kan också läsas i relation till Manners måleri: 

 Att gå vilse: att förlora sig, vällustigt ge sig hän, förlorad i din famn, förlorad för världen, fullständigt uppslukad av det som är så närvarande att allt runt omkring bleknar bort. Att vara vilse i Benjamins mening är att vara fullständigt närvarande, och att vara fullständigt närvarande är att ha förmågan att befinna sig i osäkerhet och mysterier. (Rebecca Solnit, Gå vilse. En fälthandbok, Daidalos 2016)

Lisa D Manner är född 1979, arbetar och bor i Lund. Hon har en Master från Umeå Konsthögskola (2007) och har sedan dess ställt ut rikligt på gallerier och muséer i Sverige och internationellt. Bland hennes senaste utställningar kan nämnas ”Detour” på Trelleborgs Konstmuseum, (2019) ”Privilegiet att gå vilse” Galleri Arnstedt, Östra Karup, (2018), ”Whereabouts”, Galleri Flach, Stockholm (2016). 

English

In the exhibition Long Wave Lisa D Manner shows a series of paintings that depict city landscapes, nature and urban environments through an inner and outer gaze. The narrative of the paintings is just as much interested in capturing a panorama of the kaleidoscopic patterns and wanderings of the cities as life in more separate places where settlement and nature merge. The size of the paintings varies from large formats to small ones, whose different perspectives and color scales contrast and complement each other. As the title suggests – Long Wave – there is an interplay between experiencing and seeing life both up close and at a distance.

In her paintings several different stories and perspectives occur simultaneously, filled with signs, lines and scribbles, but also with soft shapes and surfaces. Darkness and light, cold and heat alternate.  But there is also something enigmatic and dreamy in these images which always has been an important part of Lisa D Manner’s world of images. She describes an artistic process in which she wants to both orientate herself and mislead, as a way of searching new ways towards other experiences by getting lost on the way. It is in this junction between the recognizable and the existential state of being lost that Lisa D Manner’s paintings emerge. An inspiration along the way has been the essayist and activist Rebecca Solnit. A quote, written in dialogue with Walter Benjamin, can also be read in relation to Manner’s painting:

To lose yourself: a voluptuous surrender, lost in your arms, lost to the world, utterly immersed in what is present so that its surroundings fade away. In Benjamin’s terms, to be lost is to be fully present, and to be fully present is to be capable of being in uncertainty and mystery. And one does not get lost but loses oneself, with the implication that it is a conscious choice, a chosen surrender, a psychic state achievable through geography.

Lisa D Manner was born in 1979, works and lives in Lund. She has a Master’s degree from Umeå Academy of the Arts (2007) and has since exhibited extensively at galleries and museums in Sweden and internationally. Among her latest exhibitions can be mentioned ”Detour” at Trelleborgs Konstmuseum, (2019) ”The privilege of getting lost” Gallery Arnstedt, Östra Karup, (2018), ”Whereabouts”, Gallery Flach, Stockholm (2016).

@