For English version, scroll down

I utställningen ”Hot soggy night writings” visar Julia Selin en serie målningar och kolteckningar som hon beskriver som ”nattmålningar”. Det handlar om ett tillstånd och ett betraktande i natten som förvandlar seendet till en kroppslig, sinnlig och emotionell upplevelse av omgivningen. Hon säger att mörkret både förblindar och klarlägger. I dunklet träder konturer fram som i en annan sorts natur och i en annan sorts omgivning. Var vi än är inväntas dessa nattens förvandlingar och att natten lägger sin hinna över världen, allomfattande och oåterkallelig, dygn efter dygn, alltid. 

Julia Selins målningar finns i detta seende av själva nattens kraftfält snarare än i föreställningar om vad som nattmörkret döljer. I det skenbart abstrakta formspråket förnimmer vi ljus, skuggor och rörelse som ger upphov till olika formationer och leder betraktaren in i ett rikt flöde av associationer. I målningarna skapar natten sina egna bilder av verkligheten, i brunröda, isblå eller grönskimrande färgskalor. Färgen som materia är alltid närvarande i Julia Selins arbeten; vi ser den, känner och upplever dess närvaro på duken. Den berättar om ett vibrerade tillstånd som för tankarna till konstnärer vid förra sekelskiftet och vars måleri också bars av ett starkt uttryck för själva färgens rörelse. Jag tänker bland annat på en nattmålning av van Gogh, Nuit étoilée sur le Rhône, där den nattblå, stjärnklara böljande himlen speglas i floden, och omfamnar allt.

I utställningen visas också ett antal kolteckningar med titeln ”Moth shifts”, nattfjärilars skift. Som från snabbt fladdrande fjärilsvingar har kolet liksom fastnat på pappret, som rörelser i förvandling. Lätta och mystiska. Drömlika. Teckningarnas fururam är målad med oljefärg och trögflytande linolja, som mycket långsamt har koagulerar i olika strukturer. Ramarna blir en del av teckningen och skapar en helhet. Julia Selins arbeten kan betraktas som holistiska. De genomsyras av en tanke om helhet och kretslopp i en bildvärld som rör sig mellan värme och kyla, eld och vatten, mörker och ljus. Magiskt, mystisk men också helt verkligt. (Eva-Lotta Holm Flach, augusti 2020)

Julia Selin är född 1986 i Trollhättan, bor och arbetar i Malmö. Hon är utbildad vid Umeå Konsthögskola och Nordisk konstskola, Kokkokla, Finland. Under 2020 har hon bland annat deltagit i utställningarna ”Nightcrawler”, Wanås konst tillsammans med Haidar Mahdi och ”Mörkveden”, Malmö Konsthall (grupputställning). Hon har de senaste åren ställt ut rikligt i Sverige och i övriga Norden. Hennes konst finns representerad såväl i privata som offentliga samlingar.

ENGLISH

In the exhibition ”Hot soggy night writings”, Julia Selin shows a series of paintings and charcoal drawings that she describes as ”night paintings”. It is about a state of mind at night that transforms vision into a bodily, sensual and emotional experience of the surroundings. She says that the darkness both blinds and clarifies. In the dark, contours emerge as in a different kind of nature and environment. Wherever we are, we are awaiting these nightly transformations to occur and that the night lays its membrane over the world, all-encompassing and irreversible, day after day, always.

Julia Selin’s paintings are part of this force field of the night itself rather than in the notion of what is hidden in the darkness. In the seemingly abstract images, we perceive light, shadows and movement that give rise to different formations and lead the viewer into a rich flow of associations. In the paintings, the night creates its own images of reality, in brown-red, ice-blue or shimmering green color scales. Color as a matter of content is always present in Julia Selin’s works; we see it and experience its presence on the canvas. The texture of the paint tells of a vibrating state that brings to mind former artists at the turn of the last century and whose paintings were permeated by a similar expression of movements of color. I am thinking, among other artists, of a night painting by van Gogh, Nuit étoilée sur le Rhône, in which the night-blue, star-clear rolling sky is reflected in the river, embracing the world.

The exhibition also shows a number of charcoal drawings entitled ”Moth shifts”. As thrown from rapidly fluttering butterfly wings, the carbon seems caught on to the paper, like movements in transformation. Light and dreamlike. The pine frame of the drawings is painted with oil paint and viscous linseed oil, which very slowly has coagulated in different structures. The frames become part of the drawing and the image as a whole. Julia Selin’s work can be considered holistic. They are permeated by an idea of ​​wholeness and cycles in nature in an image world that moves between heat and cold, fire and water, darkness and light. Magical, mysterious but also very real.

Julia Selin was born in 1986 in Trollhättan, lives and works in Malmö. She is educated at Umeå Academy of the Arts and Nordic School of Art, Kokkokla, Finland. In 2020, she has recently participated in the exhibitions ”Nightcrawler”, Wanås art together with Haidar Mahdi and ”Mörkveden”, Malmö Art Gallery (group exhibition). In recent years, she has exhibited extensively in Sweden and the rest of the Nordic region. Her art is represented in both private and public collections.

@