scroll down for Swedish version.

We are very happy to present a number of new works by Jan Svenungsson from the series ”Paintings”, which was begun in 2010. Since then they have been a central theme of his ouvres. As in many of Jan Svenungsson’s serial works, the paintings have evolved from a long and exploratory process. In, for instance, the series ”Psycho-Mapping Europe” (1995 – ), which is based on a geographical map of countries with membership in the EU, the paintings emerged in a step-by-step process, as in a cinematic movement from order to chaos. On the contrary, in this series, Monstrosities, each image is separate and exists only in its own right.  

Svenungsson calls the method “post-conceptual” which refers to the fact that the process is based on a kind of systematic approach towards the painting process. Thus, the form is at once free and controlled. Each painting is an accurate translation of a drawing in pencil. From the freely invented form of the drawing, he then continues into the painting and recreates an image that focuses primarily on what is actually seen and found in the very appearance of the drawing. Some paintings have taken a figurative form, as a kind of personalities, or as Svenungsson himself calls them, ”monstrosities”, while other paintings are abstract and emphasize a more scientific view of the world. For him, these are two different ways of approaching reality. The images contain just as much curiosity and closeness as humor and self-exploration. Everything is about seeing what is really in front of your eyes.

Since the end of the 1980s, Jan Svenungsson (born 1961) has pursued an idiosyncratic, multimedia oeuvre that explores themes related to the use of language and art’s relationship to content and meaning. Svenungsson studied at the Royal Academy of Art in Stockholm 1984-89, and gained great attention for his photographic work of chimneys, also regarded as postmodern photography. This photographic project was then developed into monumental sculpture forms, as well as an extensive series of drawings. In dialogue with the chimney project, Svenungsson has continued to develop his painting projects. In addition to ”Paintings” (2010 –), the extensive series ”Test Paintings” (1992 – 2009) could be mentioned as well as the various Psycho-Mapping projects (1995 –).Svenungsson is based in Berlin and since 2011 head of the department for drawing and printmaking at the University of Applied Arts Vienna. In 2017 he had a large retrospective exhibition at the Uppsala Art Museum. In 2018 he represented Sweden at the Busan Biennale in South Korea. In 2019, his acclaimed book ”Making Prints and Thinking About It” (De Gruyter, Vienna) was published and in fall 2020 he will participate in the important exhibition ”Diversity United” at the Tretyakov Gallery in Moscow, then in Paris and Berlin.    

______________________________________________________________________________

Vi har glädjen att presentera ett antal nya målningar av Jan Svenungsson ur serien ”Paintings”. Den påbörjades redan 2010 och har sedan dess utgjort ett centralt tema i hans konstnärskap. Som i många av Jan Svenungssons seriella arbeten har målningarna utvecklats ur en lång och undersökande gestaltningsprocess. Men till skillnad från exempelvis serien ”Psycho-Mapping Europe” som växte fram i en stegvis och nästan filmisk rörelse från ordning till kaos med utgångspunkt i en geografisk karta över länder med medlemskap i EU, är varje bild i serien Monstruösiteteren enskild historia och existerar helt och fullt i sin egen rätt.    

Jag Svenungsson kallar metoden för post-konceptuell med hänvisning till att processen bottnar i ett slags systematiskt tillvägagångssätt inför måleriet. Formen är alltså på en gång fri och kontrollerad. Varje målning är en noggrann översättning av en utvald teckning i blyerts. Från teckningens fritt uppfunna form går han sedan vidare in i måleriet och återskapar en bild som framför allt fokuserar på vad som faktiskt syns och finns i själva seendet av teckningen. Somliga målningar har tagit form av ett slags individer eller personligheter, eller som Svenungsson själv kallar dem, ”monstruösiteter”, medan andra målningar är abstrakta och mer betonar en sorts vetenskaplig syn på världen. För honom är det olika sätt att närma sig verkligheten. I målningarna avtecknar sig såväl nyfikenhet och närhet som humor och självrannsakan. Allting handlar om att se vad som verkligen finns framför ögonen 

Jan Svenungsson är född 1961 och har sedan slutet av 1980-talet bedrivit ett egensinnigt, multimedialt konstnärskap som utforskar olika språkliga teman, liksom konstverkets förhållande till innehåll och mening.  Han studerade på Kungliga Konsthögskolan 1984-89, och vann stor uppmärksamhet för sina fotografiska arbeten av skorstenar som i sin tid uppfattades som postmoderna iscensättningar. Detta fotografiska projekt utvecklades till skulpturer i monumental form, liksom till en omfattande serie teckningar av skorstenar. I dialog med och mot skorstensprojektet har Svenungsson hela tiden fortsatt utveckla sitt måleri. Vid sidan om ”Paintings” (2010 –) kan nämnas den omfattande serien ”Test Paintings” (1992 – 2009) samt de olika Psycho-Mapping projekten (1995 –). Svenungsson är baserad i Berlin och sedan 2011 professor för teckning och grafik vid Universität für angewandte Kunst Wien. Han hade 2017 en stor retrospektiv utställning på Uppsala Konstmuseum och representerade Sverige 2018 på Busan Biennale i Sydkorea. 2019 publicerades hans uppmärksammade bok

”Prints and Thinking About It” (De Gruyter, Wien). Hösten 2020 deltar han i den stora utställningen ”Diversity United” på Tretjakov Galleriet i Moskva, därefter i Paris och Berlin.   

@