English version below

Vi har den stora glädjen att presentera Henrik Samuelssons utställning Obliterated Garden i två vackra gallerirum på Karlavägen 9 i Stockholm. Utställningen omfattar sex målningar, Refugium I–VI, vars gestaltningar öppnar upp vidsträckta och existentiella perspektiv, där arkitektoniska element – vertikaler och horisontaler – befinner sig i en balansakt mellan mörker och ljus. I centrum av målningarna framträder ett rum med en trappa. Motivet uppenbarar sig för betraktaren och erbjuder en kontemplativ möjlighet. Konstnären beskriver det själv som en scen där blicken vänder tillbaka till betraktaren, att vi både ser och i samma ögonblick blir sedda av tomheten i målningarnas flyktpunkt.

Målningarna tillkom i avskildhet under pandemins tidevarv. Ateljén, och själva möjligheten att förflytta sig dit, blev ett sätt att övervinna känslan av instängdhet. Konstnären refererar till ateljén och arbetet med dessa målningar som ett refugium. Ordet betyder tillflyktsort. I biologisk mening åsyftas en avskild plats där växter och djur kan fortleva under tider av dramatiska förändringar.

Motiven, en form av modernistisk arkitektur, kan ses som lämningar efter en raserad utopisk dröm om det moderna projektet. Kvar finns enbart byggelement, likt spillror i en utplånad trädgård (obliterated garden) utan mänsklig närvaro. När pandemin klingade av och ett krig samtidigt bröt ut i Europa har människor ställts inför än större prövningar där både forna ideal och visioner inför framtiden grusats. I Samuelssons målningar finns trots allt ett inre ljus som breder ut sig i rummet; en möjlighet att i stillhet och tystnad begrunda förhoppningar och förluster.

Henriks Samuelsson är född 1960 i Ramsele, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1985 – 90), bor och är verksam i Stockholm. Han har uppmärksammats i Sverige och internationellt för ett måleri som tar form i gränslandet mellan dröm och verklighet.


We have the great pleasure to present the exhibition Obliterated Garden, a series of works by the artist Henrik Samuelsson at Karlavägen 9 in Stockholm.

The exhibition includes six paintings, Refugium I–VI, whose image world incorporate vast and existential perspectives, where architectural elements –verticals and horizontals – are balancing between darkness and light. In the center of the paintings appears a room with a staircase. The motif opens in front of the viewer and offers a moment of contemplation. The artist describes the core of the paintings as a gaze that turns back to the viewer. We both see and at the same moment are seen by the emptiness of the vanishing point of the paintings.

The paintings were created in seclusion during the era of the pandemic. The studio, and the very act of going there, became a way to overcome the feeling of confinement. The artist refers to the studio and his work with the paintings as a refugium. The word means refuge. In a biological sense, it refers to a secluded place where plants and animals can survive during times of dramatic change.

The motifs, a form of modernist architecture, can be seen as remnants of a destroyed utopian dream of the modern project. All that remains are building elements, like the rubble of an obliterated garden without any human presence. When the pandemic subsided and, at the same time, a war broke out in Europe people were faced with greater trials where both former ideals and visions for the future were crushed. In Samuelsson’s paintings there is, after all, an inner light that spreads out in the room; an opportunity to contemplate hopes and losses in stillness and silence.

Henriks Samuelsson was born in 1960 in Ramsele, educated at the Royal Academy of Arts in Stockholm (1985 – 90), lives and works in Stockholm. He has received attention in Sweden and internationally for his works, which take shape in a borderland between dream and reality.

@