Scroll down for a version in English

Det är med stor glädje som vi inleder året med att presentera en utställning med Harry Woodrow och Elin Odentia, två konstnärer som för första gången visar arbeten på Galleri Flach. Utställningen innefattar två olika former av måleri som utifrån skilda utgångspunkter och uttryck berör den ständigt återkommande och grundläggande frågan om bildens mening och betydelse, både som ett sorts evigt fenomen i sig och i sin samtid. Hos båda finns ett tydligt intresse för att se, utmana och genomskåda bildens både yttre och inre språk och förutsättningar, liksom vad vi som betraktare bär med oss i vårt seende.

Med titeln ”Protest Paintings” visar Harry Woodrow tio målningar som tar sin utgångspunkt i modemagasinens och modereklamens stereotypa format. Själv med en bakgrund inom grafisk formgivning började han syna modebildernas placering på bildytan och deras formella struktur. I tidskrift efter tidskrift upptäckte han ett likartat mönster som upprepade sig, oavsett vilket modemärke som var avsändare. Han stördes över likriktningen i annonserna, liksom på hur en värld som utger sig för att vara nyskapande och annorlunda, talar ett helt annat och konformt språk genom sin marknadsföring. I ”Protest Paintings” fokuserar Harry Woodrow på modeannonsernas övergripande formspråk. Genom att endast markera annonsernas bildramar och logotyper, målade i flera lager på varandra, framträder ett likartat mönster i ett elegant och minimalistiskt raster. Samtidigt väcker målningarna en viktig fråga som gång på gång har ställts och prövats under modernismen; Var går konstens sköra gränser? När överger konsten sin konstnärliga integritet och på ett subtilt sätt omvandlas till ett redskap för helt andra intressen?

Elin Odentias tre målningar med titlarna, “Gazes are too intimate”, “Stay with me”, “Do you look stunning?” presenteras som en triptyk. Där finns en renhet och formell saklighet som också har ett modernistiskt anslag, samtidigt som hennes utforskande måleri ställer andra frågor till betraktaren. Olika bildplan bygger upp en geometri, som på ett finstämt och delvis paradoxalt sätt skapar en egen inre verklighet. Yta och djup byter plötsligt plats och skapar en spänningsfylld balans. I sitt måleri vänder Elin Odentia liksom tillbaka bilden och målningen till betraktaren, som om målningarna själva bar på ett inre öga. De äger en stark fysisk närvaro i rummet som kommunicerar tillbaka genom ett stillsamt tilltal. Där finns en förväntan om att vi ger dem tid, att vi låter blicken långsamt sjunka in och uppfatta hela bildens rymd och komplexitet. I Elin Odentias arbeten genomsyras av en påtaglig integritet, som om hon vill bjuda ett slags seendets motstånd.

Harry Woodrow är född 1974 i London, och utbildad vid Central Saint Martins. Vid sidan om sitt konstnärskap har han också haft en framgångsrik verksamhet som grafisk formgivare. Idag bor och arbetar han i Sverige.

Elin Odentia är född 1990 och studerar till en Master på Konsthögskolan i Stockholm. 2017 fick hon sin Kandidatexamen vid Konstfack, Stockholm.

ENGLISH

It is a great pleasure to inaugurate the year 2018 by presenting an exhibition with Harry Woodrow and Elin Odentia, two artists who for the first time each show a separate series of works at Galleri Flach. The exhibition includes different forms of painterly concerns, revealing their different starting points and expressions. Yet both are referring to the constantly recurring and fundamental question of the meaning and the significance of an image, both as an eternal phenomenon in itself and in contemporary life in general. The artists share a clear interest in perceiving, challenging and reviewing the external and internal language and conditions of the image, as well as what the view of the beholder bears in mind.

”Protest Paintings” is the title of a series of ten paintings by Harry Woodrow, originating from the stereotypical format of fashion advertising.  With a background in graphic design, he started paying attention to the formal structure of fashion ads while going through a great number of magazines. He discovered a pattern that was repeated over and over again, no matter what the brand or market.  The similarity and conformity of the ads were provoking considering the self-image of the world of fashion as innovative and avant-garde. It obviously speaks a different and more uniform language through its marketing. In ”Protest Paintings”, Harry Woodrow focuses on the fashion ads’ overall design by showing only logos and the outer edges of the images on the canvas, painted in multiple layers. The result is stunning, as an elegant and sophisticated pattern appears in a typical minimalist grid. At the same time, the paintings raise an important and recurrently modernist question: where lie the fragile borders of art? When does the art lose its artistic integrity and subtly transform into a tool for completely different interests?

Elin Odentia’s three paintings, entitled “Gazes are too intimate”, “Stay with me”, “Do you look stunning?”, are combined as a triptych, containing a purity and formal essence that also have a modernist appeal. Yet, her painterly exploration and investigations refer to other forms of questions than in the works of Harry Woodrow. Different image plans build up a geometric balance, which in a subtle and sometimes contradictory way creates an inner reality. Surface and depth suddenly change location and create a tense interaction. In her works, Elin Odentia also seems to turn the image and the painting back to the viewer, as if the paintings have an inner eye. The physical presence of the paintings has a major impact on the surrounding that communicates back through a silent appeal. One can sense an expectation to remain a moment in front of the paintings and to slowly glance and perceive the space and the complexity of the whole composition. In Elin Odentia’s work there is significant integrity, as if she wants to offer a sort of resistance to the sight.

Harry Woodrow was born in 1974 in London, and educated at Central Saint Martins. In addition to his artistry, he has also had a long career as a graphic designer. Today he lives and works in Sweden.

Elin Odentia was born in 1990 and is studying for a Master at the Royal Academy of Art in Stockholm. In 2017 she obtained her Bachelor’s degree at The University College of Arts, Craft and Design, Stockholm.

@