FOR SWEDISH VERSION, SCROLL DOWN.

We are pleased to present the exhibition ”Prints” – new works by Andreas Eriksson, produced between the years 2021 – 2023. It is a rich and multifaceted presentation, based on nature and the process-oriented imagery that we have come to recognise through Eriksson’s artistry. These works reveal a wide range of different printing techniques, as in an exploratory dialogue about how imagery and materiality interact and reflect each other.

As a free zone, printmaking has always been at the core of Andreas Eriksson’s otherwise extensive production of paintings, sculptures and, in recent years, textiles. Already as a young student at the Royal Institute of Art in Stockholm, he surprised his surroundings by producing a rich flow of prints at a time when these techniques otherwise did not attract much interest. Through his open-minded approach, an exploratory formal imagery emerged in a never-ending stream of organic forms. One image seemed to wander on into the other in different layers. Then, as now, there is a fascinating interplay not only between the images but also between the image’s inner expression and close relationship to its printing process. His numerous and varied works are both similar and different, dreamy, and highly concrete. They can multiply and branch out further into long sequences of images and large-scale installations, but also shift down into a single, unique work and moment.

In these recent prints there are darkness and lightness, interfaces, cut surfaces, seas, skies, mountains, and continents. But also, a poetry in dialogue with the existential landscape which has always been in the centre of his artistry. Andreas Eriksson explains how printmaking as a process is at the very base in his practice: it includes testing, searching and exploration which creates the content and the meaning of the images. If there is an explanation, it is embedded in how colors and structures emerge in different layers and through the materiality of the printmaking. After that, there is just intuition, interpretation, and imagination.

Andreas Eriksson was born in 1975 in Björsäter, lives and works in Medelplana, Sweden. He studied at the Royal Institute of Art in Stockholm in 1993-98, and has since had a large number of solo exhibitions internationally and in Sweden, as well as participating in numerous group exhibitions worldwide. Among his latest exhibitions are Rötter, Lidköpings konsthall, Sweden 2023. Year in, year out, neugerriemschneider, Berlin, Germany 2023. Touching. Andreas Eriksson and Edvard Munch, Thielska Galleriet, Stockholm, Sweden, 2023. Multiple V, Stephen Friedman Gallery, London, GB 2023.  Andreas Eriksson – Weavings, Sketches, Skissernas Museum. Museum of Artistic, Process and Public Art, Lund, Sweden 2021.  From Sketch to Tapestry,Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Sweden, 2020. SAK published a monograph on Andreas Eriksson’s work, and in connection with this the exhibition ”1999 – 2021” was shown at Galleri Flach, Stockholm, December 2020.

Andreas Eriksson’s works are included in prominent swedish and international collections such as Centre Pompidou, Paris France, FRAC, Auvergne, France MUMOK, Vienna, Austria, Nasjonalmuseet, Oslo, Norway, Göteborgs Konstmuseum, Gothenburg, Sweden, Moderna Museet, Stockholm, Sweden, Skövde Konstmuseum, Skövde, Sweden, National Public Art Council, Sweden, Sundsvall Museum, Sweden, Uppsala Konstmuseum, Sweden and X Museum, Beijing, China.

________________________________________________________________________________________________

Det är med stor glädje vi visar utställningen ”Grafik” – nya grafiska verk av Andreas Eriksson, producerade mellan perioden 2021 – 2023.  Det är ett rikt och mångfacetterat material som utgår från den natur- och processinriktade bildvärld som vi har lärt känna genom Erikssons konstnärskap. I dessa verk framträder en rörelse mellan olika grafiska tekniker, deras möjligheter och uttryck som i ett nyfiket, pågående samtal om hur bilden och materian samspelar och speglar varandra.

Såsom en egen plats, eller kanske som en frizon, har grafiken alltid varit ett fundament och en grundsten i Andreas Erikssons i övrigt omfattande produktion av målningar, skulpturer och under senare år också vävnader. Redan som ung student på Konsthögskolan överraskade han sin omgivning med att producera ett rikt flöde av grafiska arbeten under en tid då tekniken i övrigt inte rönte stort intresse. Genom hans öppna förhållningssätt trädde ett utforskande formspråk fram i en aldrig sinande ström av organiska former. Den ena bilden vandrade vidare i den andra för att lägga sig i olika skikt. Då som nu, finns ett nära, fascinerande samspel inte bara mellan bilderna utan också mellan bildens inre uttryck och tydliga förhållande till sin framställningsprocess. Hans många och varierande arbeten är både lika och olika, både drömska och samtidigt högst konkreta. De kan mångdubblas  och förgrena sig vidare i långa bildsekvenser och i storskaliga rumsliga installationer men också växla ned i det ensartade, unika verket och ögonblicket.

I dessa nya grafiska verk finns mörker och ljus, gränssnitt, snittytor, hav, himmel, berg och kontinenter. Men också en poesi i nära samspråk med den existentiella natur som alltid funnits i hans konstnärskap. Andreas Eriksson berättar hur grafiken som process är själva grunden: hur den innefattar ett prövande, ett sökande och ett utforskande som för honom skapar bildernas innehåll och mening. Om vi vill hitta en förklaring finns den inbäddad i hur färger och strukturer kommer fram i olika lager och genom tryckytornas olika materialitet. Därefter får den egna intuitionen, tolkningen och fantasin ta vid.

Andreas Eriksson är född 1975 i Björsäter, lever och arbetar i Medelplana. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1993 – 98, och har därefter haft ett stort antal separatutställningar internationellt och i Sverige, samt deltagit i en lång rad grupputställningar världen över. Bland hans senaste utställningar finns Rötter, Lidköpings konsthall, Year in, year out, neugerriemschneider, 2023, Berlin. Ta vid. Andreas Eriksson och Edvard Munch, Thielska Galleriet, 2023, Stockholm, Multiple V, Stephen Friedman Gallery, 2022, London, Vävnader, skisser, Skissernas Museum, Lund, 2021, Från skiss till vävnad, Nordisk Akvarellmuseum, Tjörn, 2020-21. SAK publicerade 2021 en monografi över Andreas Erikssons verk, och i samband det visades utställningen ”1999 – 2021” på Galleri Flach, Stockholm, december 2020.

Bland övriga separatutställningar kan nämnas Andreas Eriksson. Artspace de 11 Linjen Griet Dupont Foundation, Oudenburg, 2021, Belgien, Cutouts, Mistakes and Threads, Braunsfelder Family Collection, 2019, Köln, Tyskland, Work in Progress, Skissernas Museum, 2017, Lund, Roundabout (vandringsutställning): Bonniers Konsthall, Stockholm, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim, Centre PasquaArt, Biel, Schweiz, och Reykjavik Art Museum, 2014 – 15.

Andreas Erikssons arbeten finns representerade i många svenska och internationella samlingar såsom Centre Pompidou, Paris Franrike, , FRAC, Auvergne, Frankrike  MUMOK, Wien, Österrike, Nasjonalmuseet, Oslo, Norge, Göteborgs Konstmuseum, Sverige, Moderna Museet, Stockholm, Sverige, Skövde Konstmuseum, Sverige,  Statens Konstråd, Sundsvalls museum, Sverige, Uppsala Konstmuseum, Sverige och X Museum, Peking, Kina.

 

@